Ikääntyneiden kognitiivinen harjoittelu kantaa pitkälle

Kognitiivinen harjoittelu parantaa suorituskykyä, ja vaikutukset näkyvät vielä viiden vuoden kuluttua.

ACTIVE-tutkimuksesta tehdyssä 10 vuoden seurannassa todettiin, että ikääntyneiden kognitiivisen harjoittelun hyöty säilyy pitkään. Päättelykykyään ja ajattelun nopeutta harjoittaneet olivat säilyttäneet taitonsa verrattuna verrokkeihin – nopeutta harjoittaneet jopa kohtalaisen hyvin. Muistia harjoittaneilla vaikutusta ei enää näkynyt. Sen sijaan kaikissa interventioryhmissä itsearvioidut välineellisten päivittäistoimintojen taidot olivat paremmalla tasolla kuin vertailuryhmässä. ­Tässä suhteessa muistia harjoittaneiden vaikutus oli jopa parempi kuin kahdessa muussa interventioryhmässä.

Suuri ACTIVE-tutkimus on selvittänyt vuodesta 1998 lähtien kognitiivisen harjoittelun vaikutuksia ikääntyneillä. Tutkimukseen osallistui alun perin 2 832 vähintään 65-vuotiasta (keski-ikä 74 v), joilla MMSE (mini mental state examination) -testin tulos oli yli 23. Tutkittavat jaettiin satunnaisesti neljään ryhmään, joista yksi harjoitteli mekaanista muistia, toinen päättelykykyä, kolmas ajattelun nopeutta ja neljäs toimi verrokkina. Harjoittelua oli ryhmissä 11 kertaa kahdesti viikossa (60–75 min/kerta), ja 11 ja 36 kk:n kohdalla oli lisäharjoittelukerrat.

Tutkimuksen alkuperäiset JAMA:ssa julkaistut raportit osoittivat, että kognitiivinen harjoittelu parantaa suorituskykyä, ja vaikutukset näkyvät vielä viiden vuoden kuluttua. Harjoittelun vaikutukset näkyivät kuitenkin vain sillä kognition osa-alueella, jolla harjoittelua oli tehty. Ainoastaan päättelyä harjoittaneilla näkyi paranemista välineellisten päivittäistoimintojen alueella, kun tutkittavat arvioivat itse itseään. Mielenkiintoinen oli seitsemän vuoden kohdalla tehty havainto, että ajattelun nopeutta ja päättelykykyä harjoittaneilla oli merkitsevästi vähemmän auto-onnettomuuksia seurannassa.

Kohorttitutkimukset ja pitkittäiset epidemiologiset tutkimukset osoittavat, että koulutus suojaa kognitiiviselta heikkenemiseltä ja dementialta. ACTIVE on ensimmäinen satunnaistettu tutkimus, joka osoittaa aivojen kognitiivisen harjoittamisen olevan hyödyllistä myös hyvin korkeassa iässä. Harjoittelun dementialta suojaava vaikutus on kuitenkin vielä osoittamatta. (Rebok GW ym. Ten-year effects of the advanced cognitive training for independent and vital elderly cognitive training trial on cognition and everyday functioning in older adults. J Am Geriatr Soc 2014;62:16–24.)

Kaisu Pitkälä
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 11/14.