Kela-etuuksiin muutoksia vuonna 2016

Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät ensi vuonna 0,4 prosenttia. Myös sairaanhoidon Kela-korvaukset pienenevät, ja lääkekorvauksissa otetaan käyttöön uusi alkuomavastuu. Korotuksia on luvassa takuueläkkeisiin ja kuntoutuspsykoterapian korvauksiin.

Ohessa Kelan hoitaman sosiaaliturvan keskeiset terveydenhoitoon liittyvät muutokset vuonna 2016. Eduskunta on hyväksynyt suurimman osan muutoksista, mutta kaikkia lakeja ei ole vielä vahvistettu.

Yksityisen sairaanhoidon korvaukset pienenevät

Hallitus edellyttää 78 milj. euron säästöjä sairausvakuutuksesta maksettaviin sairaanhoidon kustannuksiin vuonna 2016 (HE 106/2015).

Säästöt toteutetaan leikkaamalla sekä lääkärin, hammaslääkärin ja suuhygienistin toimenpidekohtaisia korvaustaksoja että lääkärin ja hammaslääkärin määräämän tutkimuksen ja hoidon korvaustaksoja. Hammaslääkärin tekemän suun tutkimuksen korvaus sekä rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa jätetään vuoden 2015 tasolle.

Lääkekorvauksiin 50 euron alkuomavastuu

Hallitus esittää, että Kelan korvaamista lääkkeistä saisi sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun vuotuiset lääkekustannukset ylittävät alkuomavastuun (HE 128/2015). Alkuomavastuu olisi 50 euroa kalenterivuodessa. Se ei koskisi alle 18-vuotiaita.

Alkuomavastuu kerryttäisi kuitenkin lääkkeiden vuosiomavastuuta eli ns. lääkekattoa. Se on ensi vuonna 610,37 euroa.

Lääkkeiden peruskorvaus nousee nykyisestä 35:stä 40 prosenttiin. Alempi (65 %) ja ylempi (100 %) erityiskorvaus säilyvät ennallaan.

Ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtainen omavastuuta esitetään korotettavaksi nykyisestä 3 eurosta 4,50 euroon ja vuosiomavastuun (ns. lääkekaton) ylityksen jälkeistä omavastuuta 1,50 eurosta 2,50 euroon.

Matkakorvausten omavastuu nousee

Hallitus esittää, että Kelan korvaamien matkojen omavastuu nousisi nykyisestä 16 eurosta 25 euroon yhteen suuntaan tehdyltä matkalta (HE 106/25). Matkakorvausten vuotuinen omavastuuosuus (ns. matkakatto) nousisi 272 eurosta 300 euroon.

Kela korvaa taksilla tehtyjä matkoja, jos asiakas ei voi käyttää muuta kulkuneuvoa terveydentilansa tai puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi. Kelan korvaama taksimatka tilataan alueellisesti keskitetyistä tilausnumeroista. Muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta tilatun taksimatkan omavastuu nousisi 32 eurosta 50 euroon.

Kela voi edelleen myöntää asiakkaalle hänen terveydentilansa tai avun tarpeensa perusteella oikeuden ns. vakiotaksin käyttöön. Vakiotaksiasiakkaiden matkoja voidaan yhdistää muiden asiakkaiden matkoihin 1. tammikuuta 2016 alkaen. Matkoja ei yhdistellä silloin, kun terveydenhuolto on antanut vakiotaksiasiakkaalle oikeuden matkustaa yksin.

Sairauspäivärahaan ja kuntoutusrahaan muutoksia

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärät pienenevät 24,02 eurosta 23,93 euroon päivää kohden.

Hallitus esittää, että sairaus- ja kuntoutusrahan 70 prosentin korvaustasoon oikeuttava vuosittainen työtuloraja on jatkossa 30 000 euroa (HE 105/2015). Nykyinen raja on 36 419 euroa vuoden 2015 tasossa.

Tulorajan ylittävältä osalta sairauspäivärahaa ja kuntoutusrahaa karttuu nykyisen 40 prosentin sijasta 35 prosenttia vuoden 2015 tasossa 56 032 euroon saakka ja tämän ylittävältä osalta 25 prosenttia.

Vuonna 2016 alkavien, työtuloihin perustuvien sairaus- ja osasairauspäivärahojen sekä kuntoutusrahan tulorajat tarkistetaan palkkakertoimella, joka nousee 0,7 prosenttia.

Päivärahan perusteena olevista työtuloista vähennetään 4,60 prosenttia vakuutusmaksuvähennyksenä.

Sairausvakuutusmaksut nousevat hieman

Vuonna 2016 yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu eli sairausvakuutusmaksu on 2,12 prosenttia (2,08 % vuonna 2015).

Vuonna 2016 vakuutetun palkansaajan sairausvakuutusmaksu on 2,12 prosenttia palkasta, josta päivärahamaksun osuus on 0,82 prosenttia ja sairaanhoitomaksun osuus 1,30 prosenttia (vuonna 2015 yhteensä 2,10 %).

Yrittäjän sairausvakuutusmaksu on 2,25 prosenttia työtulosta vuonna 2016. Tästä päivärahamaksun osuus on 0,82 prosenttia, sairaanhoitomaksun osuus 1,30 prosenttia. Yrittäjien maksama lisärahoitusosuus pysyy vuoden 2015 tasolla ja on 0,13 prosenttia. Tämä maksu koskee YEL-vakuutettuja yrittäjiä.

Etuudensaajat maksavat vuonna 2016 eläkkeestään tai etuustulostaan sairausvakuutusmaksuna 1,47 prosenttia, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2015 (1,49 %).

Lue lisää: Joka päivä etänä

Vammaistuet pienenevät hieman

Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuet ja eläkettä saavan hoitotuki pienenevät vuodenvaihteessa 0,4 prosenttia.

Vammaistuen uudet määrät ovat seuraavat: perusvammaistuki 92,94 euroa kuukaudessa, korotettu vammaistuki 216,87 euroa kuukaudessa ja ylin vammaistuki 420,51 euroa kuukaudessa.

Eläkettä saavan hoitotuen uudet määrät ovat seuraavat: perushoitotuki 62,25 euroa kuukaudessa, korotettu hoitotuki 154,96 euroa kuukaudessa ja ylin hoitotuki 327,67 euroa kuukaudessa. Veteraanilisä on 105,13 euroa kuukaudessa.

Kuntoutuspsykoterapian korvaustaso nousee

Ensi vuoden alusta kuntoutuspsykoterapiakorvauksen määrä on sama sekä nuorille että aikuisille. Lisäksi korvaustasoja on vain yksi, eikä terapeutin koulutustaso vaikuta maksettavan korvauksen määrään.

Ensi vuonna Kela maksaa yksilöterapiasta korvausta 57,60 euroa. Aiemmin Kela korvasi 26 vuotta täyttäneiden terapiakäynneistä joko 37 tai 45 euroa. Alle 26-vuotiaille maksettava korvaus oli joko 52 tai 60 euroa.

Vaikeavammaisten kuntoutus uudistuu

Vuoden 2016 alusta kuntoutuksen myöntäminen ei enää ole sidoksissa siihen, että kuntoutuja saa vähintään korotettua vammaistukea tai korotettua eläkettä saavan hoitotukea.

Lakimuutoksen vaikutuksesta myös kuntoutuksen sisältö uudistuu ja sen nimi muuttuu vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Tavoitteena on, että myös työelämässä olevilla vaikeavammaisilla olisi paremmat mahdollisuudet päästä kuntoutukseen ja heidän työkykyään voitaisiin näin tukea. Uudistuksella tähdätään oikea-aikaiseen ja yhä tehokkaampaan kuntoutukseen.

Lakisääteinen ammatillinen Tyk-kuntoutus jatkuu KIILA-kuntoutuksena.

Uutta avomuotoista kuntoutusta tuki- ja liikuntaelinsairauksiin

Kela tarjoaa ensi vuoden alusta sekä työelämässä oleville että työelämästä poissa oleville tuki- ja liikuntaelinoireisille kuntoutujille uutta avomuotoista kuntoutusta. Pääasiassa laitosmuotoisesti toteutettavan Tules-kuntoutuskurssin rinnalle tulee uutena kurssityyppinä pelkästään avomuotoisena toteutettava Tules-avokurssi.

Avomuotoinen kuntoutus mahdollistaa työssäkäynnin ja kuntoutuksen yhdistämisen. Lisäksi kuntoutukseen osallistumisen ajalta maksettavan kuntoutusrahan rinnalle tuli lokakuun alussa uusi etuus, osakuntoutusraha.

Keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvaus poistuu

Vuoden alusta alkaen ei enää myönnetä ruokavaliokorvauksia. Myös jo maksussa olevat ruokavaliokorvaukset lakkautetaan.

Kelan mukaan ruokavaliokorvauksen poistamisen taustalla ovat valtiontalouden säästötarve sekä valtioneuvoston yhteisesti hyväksymä poliittinen ratkaisu käytettävissä olevien rahojen kohdentamisesta. Muutoksella pyritään myös siihen, että eri sairaus- ja vammaryhmät olisivat yhdenvertaisessa asemassa.

Työterveyshuollon laskennallisiin enimmäismääriin pieni korotus

Kela korvaa työnantajalle ja yrittäjälle työterveyshuollon kustannuksia enintään vuosittain vahvistettavien enimmäismäärien mukaan. Työntekijäkohtainen enimmäismäärä nousee tilikaudelta 2015 maksettavissa korvauksissa noin 1,2 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Yrittäjäkohtainen enimmäismäärä nousee vuonna 2016 maksettavissa korvauksissa samoin noin 1,2 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna.

Lähde:
Kela

Kuva:
Panthermedia