Koneellinen annosjakelupalvelu saattaa parantaa lääkitysturvallisuutta

Fimea tutki koneellisen annosjakelupalvelun vaikutuksia avoterveydenhuollossa.

Koneellisen annosjakelupalvelu voi parantaa lääkitysturvallisuutta siten, että annosjakelua käyttävien potilaiden lääkehoitotieto on kirjattu yhdenmukaisemmin eri terveydenhuollon toimijoilla.

Koneellisen annosjakelupalvelun aloittamisen yhteydessä apteekki tekee potilaan kokonaislääkityksen tarkistuksen yhteistyössä potilasta hoitavan lääkärin kanssa. Apteekki toimittaa potilaan säännöllisesti käytetyt lääkkeet kerta-annoksiksi jaeltuina yleensä kahden viikon erissä. Palveluun liittyy myös olennaisena osana potilaan ajan tasalla pidettävän lääkelistan laatiminen.

Avoterveydenhuollossa koneellisen annosjakelun piirissä olevat ovat tyypillisesti kunnallisen kotihoidon tai hoitokotien asiakkaita. Tällä hetkellä palvelun piirissä on arviolta reilut 27 000 asiakasta, joista noin puolet saa palvelusta sairausvakuutuksen mukaista korvausta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottivat kirjallisuuskatsauksen koneellisen annosjakelupalvelun vaikutuksista lääkkeiden käyttöön ja lääkitysturvallisuuteen sekä palvelun kustannusvaikutuksiin. Katsaus on raportoitu kansainvälisessä Systematic Reviews -julkaisusarjassa tässä kuussa.

Katsauksen tulokset antoivat viitteitä siitä, että koneelliseen annosjakelupalveluun valikoituvat potilaat, joilla on enemmän epätarkoituksenmukaisia ja riskilääkkeitä käytössään. Tämän vuoksi palvelun piirissä olevien potilaiden kokonaislääkityksen ja sen tarkoituksenmukaisuuden arviointi tulisi tehdä säännöllisesti.

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.