Lääkärin eettiset ohjeet uudistettiin

Lääkärin etiikka näkyy lääkärin työssä. Etiikka on sidoksissa arvoihin ja ­ yhteiskunnallisiin valintoihin ja päätöksiin. Eettisten ohjeiden ­hyväksyminen ja etiikan kehittäminen ovat lääkärikunnan omia tehtäviä ja heidän tulee myös itse valvoa etiikan noudattamista.

Lääkärin tehtävä on vastuullinen ja vaativa. Tästä tehtävästä suoriutuakseen hänellä on oltava perusteellisten tietojen ohella halu noudattaa lääkärin jo vuosituhantisia eettisiä velvoitteita. Hän saavuttaa toiminnassaan luottamuksen tietojensa, ammattitaitonsa ja persoonansa perusteella.

Näiden periaatteiden mukaisesti Suomen Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi lääkäreiden noudatettaviksi ammattia harjoittaessaan 12 kohdan uudistetut eettiset ohjeet 12.12.2014.

Lääkärin eettiset ohjeet hyväksyttiin viimeksi 6. toukokuuta 1988. Eettisillä periaatteilla on aina ollut merkittävä paikka ja tehtävä lääkärien ammattikunnan toimintaperiaatteissa, ja etiikalla on vuosituhantinen tausta ja perinne. Lääkärin perusarvoja ovat elämän kunnioittaminen, ihmisyys, eettisyys, korkea ammatti­taito ja kollegiaalisuus.

Kielen modernisointia muuttuvassa maailmassa

– Lääkäriliitossa on viime aikoina työstetty erilaisten ohjeistuksien tarkistuksia ja päivityksiä, mutta nyt on käsillä eri ohjeiden perusta eli lääkärin eettiset ohjeet, sanoo Eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Samuli Saarni. Eettisten ohjeiden uudistamisen jälkeen uudistetaan vielä tarvittaessa muita ohjeita.

Saarnin mukaan Eettinen neuvottelukunta kävi eettiset ohjeet perusteellisesti läpi, mutta käsittely ei keskittynyt esimerkiksi teknisiin kysymyksiin.

– Lääkärin etiikassa ei ole kyse niinkään teknisistä seikoista ja asioista, vaan ennen muuta ja nimenomaan sisältökysymyksistä. Sisältö luonnollisesti määrää sanat ja käsitteet, mutta käytännössä eri sanoilla on hienovaraisia eroja eri ihmisten mielissä, joten jokaisen sanan muutosta punnittiin tarkkaan.

– Eettisten ohjeiden kieltä modernisoitiin – kielen eri vivahteita ja kieliasua mietittiin nykysuomen näkökulmasta. Vanhentuneeksi koettu kielenkäyttö voi antaa vaikutelman, että sisältökin on vanhentunut, vaikka näin ei oikeasti olisikaan.

Eettinen neuvottelukunta työsti ohjeita pari vuotta.

– Eettisten ohjeiden jokainen sana, pilkku ja piste puntaroitiin ja mietittiin. Työ oli yksityiskohtaisen tarkkaa, Saarni kertoo tiiviistä työstä eettisten ohjeiden parissa.

Lääkäriliiton jäsenistö kävi eettisistä ohjeista avointa keskustelua pitkin matkaa ja asiasta tiedotettiin Lääkäriliiton kaikilla foorumeilla.

– Keskeisenä tavoitteena oli se, että jäsenistö olisi tietoinen Eettisen neuvottelukunnan työstä. Jäsenistön kuuleminen oli erittäin merkityksellistä, kun eettisiä ohjeita uudistettiin.

Etiikka kytköksissä yhteiskunnan muutoksiin

Lääkärin eettiset ohjeet antavat lääkäreille suuntaviivoja toimia myös kulloisessakin yhteiskunnallisessa tilanteessa, sillä ammattietikka elää yhteiskunnan arvojen kontekstissa.

Eettiset haasteet muotoutuvat, kun yhteiskunnassa koetaan muutoksia.

– Tästä yhtenä ajankohtaisena esimerkkinä ovat muun muassa paperittomat ulkomaalaiset, joiden hoito herättää kysymyksiä. Kun edelliset ohjeet hyväksyttiin vuonna 1988, oli vielä Neuvostoliitto, mutta ei ollut internetiä, kännyköitä tai sähköpostia – sosiaalisesta mediasta puhumattakaan. Yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat aina arvoihin monellakin tasolla ja lääkärit joutuvat miettimään arvoja ja niiden vaikutuksia työn eettisiin kysymyksiin ja haasteisiin, Saarni kuvaa.

– Kansalaisten itsemääräämisoikeutta korostetaan nykyisin vahvasti ja sitä ei saisi rajoittaa; ihmisten on voitava ­itse määrätä asioistaan mahdollisimman pitkälle. Mutta tässä on mukana myös toinen näkökulma: haavoittuvat ryhmät kuten vammaiset, psyykkisesti sairaat ja vanhukset eivät aina kykene vaatimaan itselleen tarvittavaa hoitoa. Voidaan puhua jopa heitteillejätöstä, jos vajaakykyinen ei itsemääräämisen korostumisen vuoksi saa hoitoa. Itsemääräämisoikeus voi siis ahtaasti tulkittuna heikentää kansalaisen saamaa sairaudenhoitoa.

– Maailma on muuttunut ja mielivallan aika potilaiden kohtelussa on maassamme taakse jäänyttä, mutta nyt potilaat saattavat jäädä hoitoa vaille erilaisista muista syistä. Näiden asioiden tasapainottaminen vaatii eettistä- ja arvokeskustelua.

Eettiset ohjeet nojaavat perinteeseen

Kun vuoden 1988 ja joulukuussa 2014 hyväksyttyjä lääkärin eettisiä ohjeita tarkastelee, sisällöllisiä muutoksia on vain muutama.

– Muutokset ovat pääosin semanttisia ja painotus on kielen nykyaikaistamisessa, koska sisällöllistä muutostarvetta oli niin vähän, toteaa Saarni.

Hänen mukaansa lääkärin työn eettisessä perustassa on paljon isoja pysyviä asioita.

– Jokainen lääkäri voi miettiä arjessa muun muassa erilaisten potilastapausten kautta, miten hän kokee lääkärinä toimivansa eettisesti oikein. Eettisten asioiden miettiminen on hyödyllistä ja tärkeää, sillä arkielämässä eettisiä kysymyksiä tulee jokaiselle lääkärille vastaan.

Lääkärikoulutuksessa etiikan opetus vaihtelee tiedekunnittain ja opetus ei ole aina kovinkaan systemaattista. Lääkärin eettiset ohjeet eivät ole vain kauniita sanoja, vaan ne ovat pohdintaa, jolla on taustanaan vuosituhantinen lääkärin työn traditio. Eettiset ohjeet kuuluvat kaikille lääkärisukupolville ja lääkärinvalassa kiteytyy lääkärin eettisten ohjeiden ydinsanoma.

Lue uudistetut eettiset ohjeet liitteestä.

Kirjoittanut:
Merja Keronen

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 5/15