Lääkkeetöntä hoitoa muistisairauden neuropsykiatrisiin oireisiin

Muistisairaiden neuropsykiatrisiin oireisiin suositellaan ensisijaisesti lääkkeettömiä hoitoja. Psyykenlääkkeitä käytettäessä riskit ovat usein suuremmat kuin hyödyt.

Muistisairaiden neuropsykiatrisiin oireisiin suositellaan ensisijaisesti lääkkeettömiä hoitoja melko vaatimattomasta näytöstä huolimatta, sillä psyykenlääkkeitä käytettäessä riskit ovat usein suuremmat kuin hyödyt. Hollannissa tehtiin kunnianhimoinen tutkimus, jossa vanhainkodissa vähintään keski­vaikeaa muistisairautta sairastavien osastoilla hoitajia koulutettiin potilaiden räätälöityyn hoitoon.

Mukaan otettiin 288 muistisairautta sairastavaa, joilla neuropsykiatristen oireiden pisteet NPI-NH-mittarilla olivat vähintään 4 (vaihteluväli 0–144) tai CMAJ-mittarilla vähintään 44 (vaihtelu­väli 29–203). Tutkittavat olivat keski­määrin 83-vuotiaita, 70 prosenttia käytti lähtö­tilanteessa psyykenlääkkeitä, NPI-pisteet olivat verrattain matalat (keskimäärin 16) ja lähes 90 prosenttia oli vaikean muisti­sairauden vaiheessa. Asetelma oli satunnaistettu, kontrolloitu ja ­sokkoutettu. Puolet osastoista sai viisi kolmen tunnin koulutusta, joissa opeteltiin vastaamaan neuropsykiatrisiin oireisiin portaittain: ensin vastaaminen perustarpeisiin, kuten nälkään ja janoon, seuraavaksi kivun selvittäminen ja hoito, kolmantena tunnetarpeiden selvittäminen ja niihin vastaaminen, neljäntenä erilaisten lääkkeettömien, lohduttavien hoitojen kokeilu, viidentenä kipu­lääkkeiden kokeilu ja viimeiseksi ­psykiatrin konsultaatio ja tarvittaessa psyykenlääkkeet.

Interventio näytti kuuden kuukauden seurannassa vähentävän neuropsykiatrisia oireita merkitsevästi verrattuna vertailuryhmään (NPI –3,6 pistettä) ja myös depressiivisissä oireissa näkyi lievittymistä. Interventio vähensi antidepressiivisten lääkkeiden mutta ei muiden psyykenlääkkeiden käyttöä.

Tutkimus on lupaava ja interventio sellainen, jota käytännössä käytetään tämän potilasryhmän hyvässä hoidossa. Tutkimusta vaivasi kuitenkin sama ongelma kuin monia muita vastaavia tutkimuksia: tutkittavat kärsivät melko vähäisistä neuropsykiatrisista oireista eivätkä he näin ollen voineet juurikaan parantua.

Lähde: Pieper MJC ym. Effects of stepwise multidisciplinary intervention for challenging behavior in advanced dementia: a cluster randomized, controlled trial. J Am Geriatr Soc 2016;64:261–8.

Kirjoittaja:
Kaisu Pitkälä
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 15/16.