Muistiongelmaisen verenpainetta hoidettava harkiten

Satunnaistetut tutkimukset olisivat tarpeen, mutta niitä odotellessa kannattanee muistiongelmaisen potilaan verenpaineen hoitoon suhtautua harkiten.

Tiukka verenpainekontrolli saattaa huonontaa kognitiota. Italialaistutkimuksessa dementiapotilaiden ja lievemmistä muistiongelmista kärsivien MMSE-tulos huononi merkitsevästi enemmän, jos heillä oli matala verenpaine ja verenpainelääkitys. MMSE-testillä (Mini-Mental State Examination) tarkoitetaan lyhyttä muistin ja tiedonkäsittelyn arviointiin tarkoitettu testiä.

Tutkimuksessa kahden muistipoliklinikan yhteensä 172 potilaalle tehtiin ambulatorinen 24 tunnin verenpainerekisteröinti. Verenpaineeltaan matalimpaan kolmannekseen (systolinen paine alle 129 mmHg) kuuluvien potilaiden MMSE-tulos huononi yhdeksän kuukauden mediaaniseuranta-aikana keskimäärin 2,8 pistettä, muilla vain 0,7 pistettä.

Alaryhmäanalyysien mukaan MMSE-pistemäärän huononeminen oli tilastollisesti merkitsevää vain niillä matalaverenpaineisilla, joilla oli verenpainelääkitys. Monimuuttuja-analyysissä matalan verenpaineen ja verenpainelääkityksen yhdistelmä liittyi nopeampaan kognition huononemiseen riippumatta potilaiden iästä, kardiovaskulaarisista sairauksista ja MMSE:n lähtötasosta. Vastaanotolla mitatuilla verenpaineilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä kognition huononemiseen.

Tutkimuspotilaiden keski-ikä oli 79 vuotta ja 63 % heistä oli naisia. Tutkimuksen alussa heidän MMSE-pistemääränsä keskiarvo oli 22,1 ja sen vaihteluväli 10–27. Dementiadiagnoosi oli 68 %:lla.

Aikaisemmissa tutkimuksissa korkean verenpaineen on havaittu liittyvän suurempaan dementiariskiin, mutta toisissa tutkimuksissa taas pienempään dementian esiintyvyyteen.

Italialaistutkimusta kommentoivassa pääkirjoituksessa huomautetaan, että havainnoivan tutkimuksen perusteella ei voida päätellä verenpainelääkityksen suoraan johtavan kognition heikkenemiseen. Verenpainelääkettä käyttävillä on todennäköisesti verisuonisairauksia, jotka voivat kiihdyttää kognition heikkenemistä.

Satunnaistetut tutkimukset olisivat tarpeen, mutta niitä odotellessa kannattanee muistiongelmaisen potilaan verenpaineen hoitoon suhtautua harkiten.

Lähde:
Mossello E, Pieraccioli M, Nesti N ym. Effects of low blood pressure in cognitively impaired elderly patients treated with antihypertensive drugs. JAMA Intern Med 2015, verkossa ensin 2.3.2015. doi: 10.1001/jamainternmed.2014.8164
Sabayan B, Westendorp RG. Blood pressure control and cognitive impairment - Why low is not always better. JAMA Intern Med 2015, verkossa ensin 2.3.2015. doi: 10.1001/jamainternmed.2014.8202

Kirjoittanut:
Pertti Saloheimo
neurologian erikoislääkäri

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 16/15.