Muutoksia päivärahaetuuksiin

Kelan mukaan vuoden alusta voimaan tulevat lakimuutokset tuovat joustavuutta lapsiperheiden arkeen ja hieman helpotusta vaikeasti sairaan lapsen vanhemmille.

Kela tiedottaa uusista päivärahaetuuksien ohjeista. Sen mukaan vuoden alusta voimaan tulevat lakimuutokset tuovat joustavuutta lapsiperheiden arkeen ja hieman helpotusta vaikeasti sairaan lapsen vanhemmille.

Myös isä voi työskennellä vanhempainvapaan aikana

Isälle voidaan jatkossa maksaa vähimmäismääräistä vanhempainrahaa työ- ja opiskeluajalta. Tällä hetkellä isä voi työskennellä vanhempainvapaan aikana vain sunnuntaisin. Äidiltä sen sijaan ei edellytetä työstä poissaoloa, jotta hän saisi äitiys- ja vanhempainrahaa. Muutoksen ansiosta vanhempainraha maksettaisiin isälle samoin perustein kuin äidille työskentely- ja opintoajalta. Muutos ei koske adoptiovanhempia.

Jaetun vanhempainrahajakson vähimmäispituus poistuu

Lapsen äiti ja isä voivat sopia vanhempainrahakauden jakamisesta siten, että vanhempainraha voidaan maksaa enintään kahdessa jaksossa kummallekin vanhemmalle. Vuoden 2015 alusta alkaen tälle jaetulle vanhempainrahakaudelle ei ole enää vähimmäispituutta sairausvakuutuslaissa. Tällä hetkellä vanhempainrahaa ei makseta ilman erityistä syytä 12 arkipäivää lyhyemmältä ajalta. Työsopimuslaissa vähimmäisaikasäännös kuitenkin säilyy. Muutos vaikuttaakin erityisesti yrittäjiin ja opiskelijoihin, jotka eivät ole työsopimuslain piirissä.

Erityishoitorahaa kouluun ja päiväkotiin

Vaikean sairauden hoidon loppuvaiheessa lapsi ei aina voi heti palata päiväkotiin tai kouluun täysipainoisesti. Jatkossa erityishoitorahaa voidaan maksaa vanhemmalle, jonka lapsi kokeilee kouluun tai päiväkotiin paluuta mukautetusti. Tällöin kokeilu on lapsen hoidon kannalta perusteltua ja edellyttää vanhemman varallaoloa kotona.

Opiskelijoille oikeus vähäiseen opiskeluun sairauspäivärahalla

Sairauspäivärahaa saava päätoiminen opiskelija voi toipumisen edetessä opiskella hieman menettämättä sairauspäivärahaansa. Opiskelu saa laajuudeltaan olla enintään 40 prosenttia ohjeellisesta lukukauden tai lukuvuoden tavoitteesta. Nykyisin opiskelijalle ei voida maksaa sairauspäivärahaa, jos hänelle kertyy opintosuorituksia sairauspäivärahakauden aikana. Osa opiskelijoista pystyisi kuitenkin toipumisvaiheessa opiskelemaan hieman. Opiskelijan tulee itse arvioida ja ilmoittaa Kelaan, milloin vähäisen opiskelun raja ylittyy.

Ulkomailla ansaittu työtulo päivärahan perusteeksi

Sairaus-, kuntoutus- ja vanhempainpäivärahan hakija voi eräissä tilanteissa esittää päivärahan perusteeksi työtulon, jonka hän on ansainnut toisessa EU-valtiossa tai valtiossa, jossa sovelletaan EU:n lainsäädäntöä. Edellytyksenä on, että henkilö on ennen ulkomailla työskentelyään kuulunut Suomen sairausvakuutukseen ja palaa siihen takaisin. Hänellä ei saa myöskään olla Suomessa ansaittua työtuloa.

Yrittäjän työajan tapaturmakorvaus yhteensovitetaan

Yrittäjän ja maatalousyrittäjän tapaturmavakuutuslain mukainen vapaaehtoiseen työajan vakuutukseen perustuva päiväraha ja tapaturmaeläke vähennetään jatkossa sairauspäivärahasta. Lainmuutoksen tavoite on yhdenmukaistaa eri etuuksien säännöksiä. Samalta ajalta ja saman työkyvyttömyyden perusteella ei voi enää saada korvausta kahdesta lakisääteisestä järjestelmästä. Ennen 1.1.2015 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella maksettaviin sairauspäivärahoihin sovelletaan edelleen vanhoja säännöksiä.

Lähde:
Kela

Kuva:
Panthermedia