Nuorten masennus väheni, kun he osallistuivat lyhytterapiaan koulussa

Espoon yläkoulujen kuraattoreita, psykologeja ja terveydenhoitajia koulutettiin antamaan oppilaille lyhytterapiaa HUS:n, Espoon ja THL:n yhteisessä kokeilussa.

Koulujen opiskeluhuollon työntekijöiden antama lyhytterapia voi lievittää nuorten masennusta. Tämä ilmeni HUS:n, Espoon kaupungin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisessä kokeilussa.

Kaikkiaan 66 Espoon yläkouluissa työskentelevää koulukuraattoria, -psykologia ja -terveydenhoitajaa koulutettiin vuosina 2016–2017 antamaan oppilaille niin sanottua IPC-hoitoa. Hoito sisälsi kuusi tapaamiskertaa. Kyseessä on lyhennetty malli interpersoonallisesta terapiasta (IPT), joka on käytännönläheinen ja lyhytkestoinen terapiamalli masennuksen hoitoon.

Kokeilu tuotti hyviä tuloksia lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa.

Sekä työntekijät että nuoret itse arvioivat, että IPC-hoito tuotti nuorille kliinisesti merkittävän masennusoireiden vähentymisen. Vaikutus säilyi ja osin tehostui kolmen kuukauden ja kuuden kuukauden seurannassa. Vain kahdeksan prosenttia kaikista hoidetuista nuorista ohjattiin seurannassa lopulta erikoissairaanhoitoon. Hoidoissa ei todettu haittavaikutuksia tai merkittäviä turvallisuusriskejä.

Hankkeen yhteydessä tehty rekisteritutkimus puolestaan osoitti, että lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon avohoito on lisääntynyt lähes samassa suhteessa kuin vuodeosastohoito on laskenut vuosina 2006–2014 kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa.

Tutkimus oli osa valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa hallitusohjelman Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) ajatusten mukaisesti.

kirjoittaja:
Minna Pihlava
toimittaja

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkossa.