Omamittaukset eivät parantaneet tyypin 2 diabeteksen tasapainoa

Omamit­tauksista ei ole hyötyä hoitotasapainon kannalta diabeetikoille, joilla ei ole käytössään insuliinihoitoa.

Verensokerin omamittausten asema tyypin 2 diabeteksen seurannassa jakaa mielipiteitä. Uusi amerikkalainen tutkimus tuo lisänäyttöä siitä, että omamit­tauksista ei ole hyötyä hoitotasapainon kannalta diabeetikoille, joilla ei ole käytössään insuliinihoitoa.

Tutkimus toteutettiin 15 avohoidon yksikössä, ja siihen otettiin mukaan yli 30-vuotiaita diabeetikoita, joiden HbA1c-taso oli tutkimusta edeltäneiden kuuden kuukauden aikana 6,5–9,5 %. Potilaat satunnaistettiin kolmeen ryhmään: ei omamittauksia, päivittäiset omamittaukset ja omamittaukset yhdistettynä palauteviesteihin. Osallistujia oli 450 ja heistä 418 oli mukana seurannassa vuoden kuluttua.

Mittauksia tekevien hoitotasapaino oli parempi kuin verrokkien yhdeksän kuukauden seurantaan saakka, mutta vuoden kohdalla HbA1c-­tasoissa ei ollut eroa. Myöskään elämänlaadussa, hypo­glykemioiden esiintymisessä, terveys­palvelujen käytössä ja insuliinihoidon aloittamisessa ei havaittu eroja.

Tutkittavissa havaittiin väsymistä testaamiseen: vuoden kohdalla enää puolet mittasi verensokeria päivittäin. Tutkijat pohtivat myös, voiko potilaiden valikoituminen selittää tulosta: tutkimukseen halunneet olivat ehkä keskiverto­potilaita aktiivisempia omahoidossa ja siten hyötyivät ehkä vähemmän oma­mittauksista. Osa potilaista myös rikkoi tutkimusprotokollaa, koska ei tullut satunnaistetuksi toivomaansa ryhmään. Tämän tutkimuksen perusteella veren­sokerin omamittauksia ei voi suositella rutiininomaisesti.

Young LA, Buse JB, Weaver MA ym. Glucose self-monitoring in non-insulin-treated patients with type 2 diabetes in primary care settings: a randomized trial. JAMA Intern Med 2017;177:920–9.

Kirjoittaja:

Helena Liira

LT, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 35/2017.