Päivystyksessä käyneiltä parisuhdeväkivallan uhreilta puuttuu selkeä hoitoketju

Kaikenikäiset naiset ja miehet hakeutuvat tapaturmapäivystyksiin parisuhdeväkivallasta aiheutuneiden vammojen vuoksi.

Lääkärilehti

Parisuhdeväkivallan uhrit jäävät usein vaille apua päivystyskäynnin jälkeen, ilmenee LL Elisa Hackenbergin väitöstutkimuksesta.

Hackenberg tarkasteli väitöstutkimuksessaan parisuhdeväkivallan aiheuttamista vammoista johtuvia päivystyskäyntejä Helsingin tapaturmapäivystyksissä.

Parisuhdeväkivaltaa ja sen aiheuttamia vammoja on aiemmin tutkittu pääasiassa työikäisten naisuhrien näkökulmasta. Hackenberg taas havaitsi, että kaikenikäiset naiset ja miehet hakeutuvat tapaturmapäivystyksiin parisuhdeväkivallasta aiheutuneiden vammojen vuoksi.

– Tyypillisen parisuhdeväkivallan uhrin profiloiminen 175 päivystyspotilaan aineistosta ei ollut mahdollista. Väkivallan tai vammojen vakavuudessa ei myöskään havaittu eroja eri ikäryhmien tai sukupuolten välillä, mutta vammatyypit ja kuvatut väkivallanteot erosivat jonkin verran iän ja sukupuolen mukaan. Miehillä todetut vammat olivat tyypillisesti aiheutuneet teräaseen käytöstä, naisilla korostuivat murtumat ja pään vammat, Hackenberg kertoo tiedotteessa .

Sopivia tukipalveluita ei ole kaikkialla

Parisuhdeväkivallasta aiheutuneet vammat olivat pääasiassa lieviä, kuten mustelmia ja ruhjeita, mutta joukossa oli myös henkeä uhkaavia vammoja. Lievienkin vammojen taustalta paljastuu usein vakavaa väkivaltaa.

Vain pieni osa parisuhdeväkivallan uhreista ohjattiin päivystyksestä jonkinlaisen tukipalvelun piiriin. Tämä johtunee erityisesti selkeän hoitoketjun ja sopivien tukipalveluiden puutteesta.

– Lakisääteinen vastuu parisuhdeväkivallan uhrin tukipalveluiden järjestämisestä on sosiaalihuollolla, mutta tutkimusten mukaan uhrit hakevat yleensä ensisijaisesti apua terveydenhuollosta. Käytännössä tukipalveluiden järjestäminen jää pitkälti kolmannen sektorin vastuulle, ja palvelut vaihtelevat paikkakunnittain.

Tutkimuksessa 89 prosenttia parisuhdeväkivaltaan liittyvistä päivystyskäynneistä ajoittui virka-ajan ulkopuolelle, jolloin selkeän hoitoketju merkitys korostuu entisestään. 

Hackenberg selvitti lisäksi parisuhdeväkivaltakokemusten vaikutusta tuki- ja liikuntaelinvamman paranemiseen. 

– Tutkimuksessa saatiin alustavia viitteitä siitä, että aiemmat parisuhdeväkivaltakokemukset saattavat hidastaa toimintakyvyn palautumista tuki- ja liikuntaelinvamman jälkeen sekä laskea elämänlaatua toipumisaikana.

LL Elisa Hackenbergin väitöstutkimus Trauma-informed care for injuries after intimate partner violence tarkastetaan Helsingin yliopistossa 27.5.2022.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.