Psykoterapeutin ominaisuudet vaikuttavat terapiasta koettuun hyötyyn

Voimavarasuuntautunutta terapiaa tehneillä terapeuteilla oli vähemmän empatiaa kuin muilla väitöstutkimuksen mukaan.

Voimavarasuuntautuneilla terapeuteilla oli enemmän ylikorostunutta luovaa tahdonvoimaa kuin psykodynaamisilla vaativan erityistason ja erityistason psykoterapeuteilla. Näin toteaa Pirjo Lehtovuori väitöskirjassaan.

Lehtovuoren mukaan terapeuteilla, jotka tekivät voimavarasuuntautunutta terapiaa, oli ylikorostuneemmin luovaa tahdonvoimaa kuin niillä, jotka eivät sitä tehneet. Voimavarasuuntautunutta terapiaa tehneillä oli vähemmän empatiaa ja eläytymistä kuin muilla.

Videoituja terapeuttien haastatteluja arvioitiin terapeuttia kuvaavilla kuudellatoista muuttujalla. Muuttujista muodostettuja faktoreita luova tahdonvoima, empatia ja eläytyminen ja kyky läheiseen ihmissuhteeseen tarkasteltiin suhteessa demografisiin ja muihin terapeuttitekijöihin.

Lehtovuori kehitti tutkimuksessaan haastattelumenetelmän ja arvioi sen käytettävyyttä psykoterapeuttien henkilökohtaisten ominaisuuksien kuvauksessa. Hän selvitti myös ominaisuuksien mahdollista yhteyttä terapian tuloksellisuuteen vuoden kuluttua.

Liian neutraali terapeuttiryhmä erosi muista

Klusterianalyysin pohjalta saatiin kuusi klusteria, joita Lehtovuori kuvasi laadullisesti haastattelutilanteessa luomansa tunnelmakuvauksen ja vastatunteidensa avulla. Klustereita tarkasteltiin suhteessa terapiasta vuoden aikana saatuun hyötyyn, jota arvioivat ulkopuoliset haastattelijat.

Ryhmien parittaisen vertailun perusteella vain viides klusteri (rauhallisen verkkaisuuden ja hankalien tunteiden niukkuuden riippuvaissävyinen lämpö) erosi kaikista muista. Tämän klusterin terapeuttien potilaat hyötyivät terapiasta selkeästi vähemmän verrattuna muiden klustereiden terapeuttien potilaisiin.

– Näitä terapeutteja kuvaa korostunut neutraali suhtautumistapa, kohtaamaton vuorovaikutuksellisuus ja omien vaillinaisten puolien hyväksymättömyys. Heillä luova tahdonvoima oli reilusti alle keskitason, empatia ja eläytyminen oli matalahkoa ja kyky läheisiin ihmissuhteisiin riippuvaissävyisesti korkea, kertoo Lehtovuori.

Pitkästä psykoterapiasta hyötyä terapeutin persoonallisuudesta riippumatta

Ulkopuoliset haastattelijat arvioivat pitkää psykodynaamista psykoterapiaa tehneiden psykoterapeuttien potilaiden hyötyneen terapiasta keskimäärin enemmän kuin niiden potilaiden, joiden terapeutit eivät tehneet tällaista terapiaa.

Pitkää psykodynaamista psykoterapiaa tehneiden psykoterapeuttien potilaiden terapiasta saama hyöty oli riippumatonta terapeutin ominaisuuksista.

Tutkimuksessa kuvattiin haastattelumenetelmän teoreettista taustaa, kehittämistyötä ja mittarin validointia. Mukana oli 68 Helsingin Psykoterapiatutkimuksen sopimusterapeuttia ja 333 potilasta, joista 65 terapeuttia ja 308 potilasta oli mukana terapiasta saadun hyödyn arvioinnissa.

PsL Pirjo Lehtovuoren väitöskirja Psykoterapeutin henkilökohtaisten ominaisuuksien merkitys psykoterapiassa – ja niiden vaikutus tuloksellisuuteen identiteettihaastattelun perusteella tarkastetaan 20.1.2018 Jyväskylän yliopistossa.

Kirjoittaja:

Ulla Toikkanen

toimittaja

Kuva: Panthermedia

Uutinen on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 17.1.2018.