Tupakoinnin lopettaminen lievittää psykiatrisia oireita lääkehoidon veroisesti

Tupakoinnin lopettaminen lievitti merkittävästi ahdistusta, masennusta ja stressiä.

Tupakoitsijoilla on psykiatrisia sairauksia enemmän kuin tupakoimattomilla. Toisaalta monet tupakoitsijat kokevat tupakoinnin lievittävän stressiä, kohot­tavan mielialaa ja parantavan keskittymiskykyä. Skitsofreniaa sairastavista 80 % tupakoi, ja heillä tupakoinnin otaksutaan lievittävän sairauden kognitiivisia ja negatiivisia oireita. Käsitykset tupakoinnin vaikutuksesta mielenterveyteen väestötasolla ovatkin olleet ristiriitaisia.

Brittiläinen tutkimusryhmä selvitti tupakoinnin lopettamisen vaikutusta psykiatrisiin oireisiin laajassa meta-­analyysissa. Aineistona oli 26 väestöön sekä erilaisiin somaattisiin ja psykiatrisiin potilasryhmiin kohdistuvaa tutkimusta. Tutkimusten potilasmäärät olivat 34–11 800, potilaiden mediaani-ikä oli 44 vuotta, ja miehiä oli potilaista 48 %. Tupakoinnin lopettamisen jälkeisen seuranta-ajan keston mediaani oli 6 kk.

Tupakoinnin lopettaminen lievitti merkittävästi tutkittavien ahdistusta, sekamuotoista ahdistusta ja masennusta, masennusta ja stressiä. Tutkittavien kokema elämänlaatu parani ja myönteiset tunnetilat lisääntyivät. ­Psykiatrisista häiriöistä kärsineillä potilailla tupakoinnin lopettamisen vaikutukset olivat hieman suurempia kuin yleisväestössä sekamuotoista ahdistusta ja masennusta lukuun ottamatta. Seitsemässä tutkimuksessa tupakoinnin lopettamista tuettiin psykoterapialla. Näiden tutkimusten poistaminen analyyseista ei muuttanut tuloksia.

Tutkijat otaksuvat, että tupakoinnin tupakoitsijoille aiheuttama subjektiivinen psyykkisen voinnin koheneminen on todennäköisesti vain väliaikaista vieroitusoireiden lievittymistä. Tupakoinnin lopettamisen pitkäkestoinen ahdistus- ja masennusoireita lievittävä vaikutus on suuruusluokaltaan samankaltainen kuin lääkehoidon teho ahdistukseen ja lievään tai keskivaikeaan masennukseen.

Tulokset ovat merkittäviä ja edellyttävät kaikilta psykiatrisia häiriöitä hoitavilta lääkäreiltä paradigman muutosta. ­Ahdistuneisuushäiriöistä ja masennuksesta kärsivillä potilailla tupakoinnin lopettaminen ei pelkästään kohenna ­somaattista terveyttä, vaan se toimii ennen kaikkea yhtä tehokkaana psykiatrisena interventiona kuin psykiatrisen lääke­hoidon aloittaminen. (Taylor G, McNeill A, Girling A, Farley A, Lindson-Hawley N, Aveyard P. Change in mental health after smoking cessation: systematic review and meta-analysis. BMJ 2014;348:g1151, doi:10.1136/bmj.g1151.)

Tero Taiminen
psykiatrian dosentti, osastonylilääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 10/14.