Tutkimus: Asuinaluetyyppi vaikuttaa terveyteen

Kuntakeskusetäisyyden ja paikallisen väentiheyden havaittiin olevan yhteydessä ihmisten painoindeksiin.

Filosofian maisterin Tiina Lankilan tuoreessa väitöstutkimuksessa havaittiin, että huonoksi koettua terveyttä esiintyi enemmän harvaan asutuilla maaseutumaisilla alueilla kuin kaupunkimaisilla alueilla. Miesten kohdalla huonoksi koettu terveys harvaan asutulla alueella selittyi psykososiaalisilla ja terveyskäyttäytymistekijöillä. Sen sijaan naisilla syy huonoksi koettuun terveyteen haja-asutusalueella jäi epäselväksi.

Kuntakeskusetäisyyden ja paikallisen väentiheyden havaittiin olevan yhteydessä ihmisten painoindeksiin siten, että etäämmällä keskustoista ja harvaanasutuilla alueilla asuvilla painoindeksi oli korkeampi kuin keskustan lähellä ja tiheästi asutuilla alueilla asuvilla. Sen sijaan kotoa terveyskeskukseen lasketun matkaetäisyyden ei havaittu olevan merkittävä terveyspalvelujen käyttöä estävä tekijä.

Yksilön terveys oli myös yhteydessä muuttamiseen: maaseutumaisilla alueilla elämään tyytymättömyys ja elämänaikainen sairastavuus olivat yhteydessä maaseutu–kaupunkimuuttoihin, ja kaupunkimaisilla alueilla terveyspalvelujen käyttö oli yhteydessä kaikkiin muuttoihin.

Aineistona on Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966:n 31-vuotisseuranta-aineisto, sisältäen alkujaan kaikki vuonna 1966 Oulun ja Lapin läänissä syntyneet lapset. Asuinympäristö määritettiin yhden neliökilometrin väestöruutuaineiston avulla.

Lähde:
Oulun yliopisto
Residential area and health : a study of the Northern Finland Birth Cohort 1966

Lue lisää: Ikigain kutsu

Kuva:
Panthermedia