Tutkimus: Kuntoutus auttaa masentunutta

Kuntoutukseen oli valittu työsuhteessa olevia henkilöitä, joilla masennus uhkasi työelämässä selviytymistä.

Kuntoutus vahvistaa masennusta potevan itsetuntoa ja antaa tukea työssä jaksamiseen, selviää Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta. Lisäksi näyttää siltä, että työikäisten kuntoutuksessa erityisen tärkeää ovat kuntoutustarpeen tunnistaminen ja oikea-aikaisesti tarjottu tuki.

Tutkimuksen kohteena oli Kelan rahoittaman ja toteuttaman aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke). Hanke toteutettiin vuosina 2010–2014 ja sen aikana Kela toteutti kuuden eri palveluntuottajan toimesta yhteensä 36 kuntoutuskurssia, joihin kuhunkin valittiin enintään kahdeksan kuntoutujaa. Kukin kurssi kesti seurantoineen yhden vuoden ja sisälsi pääasiassa ryhmätapaamisia, jotka kestivät kolme tuntia kerrallaan.

Arvioinnin kohteena oli 12 kuntoutuskurssia. Aineistoa kerättiin kyselyjen ja haastattelujen avulla kuntoutujilta itseltään, kuntoutusta toteuttavilta ohjaajilta ja kuntoutukseen lähettäviltä sekä toimintaan osallistuvilta eri toimijatahoilta (työterveyshuollot, hoitotaho, Kela, palveluntuottaja).

Kuntoutuksesta monia hyötyjä

Kuntoutusta toteuttavat ohjaajat arvioivat kuntoutujien hyötyneen kurssista ennen kaikkea itsetunnon ja voimavarojen vahvistumisen, työ- ja toimintakyvyn kohentumisen, arjessa selviytymisen parantumisen ja psyykkisten oireiden vähentymisen myötä.

Kuntoutujat toivat haastatteluissa esille seuraavat hyödyt: tuki työssä jaksamiseen, vertaistuki, kasvanut rohkeus ja kyky ilmaista itseä, tieto masennuksesta, lisääntynyt itsetuntemus, päivärytmi, aktiviteetteihin osallistuminen sekä tunne arvostetuksi tulemisesta. Osa toivoi, että kurssi saisi jatkoa Kelan vakituisena toimintana. Kelan mukaan jatkoa on myönnetty.

Ryhmämuotoista kuntoutusta kommentoitiin myös kriittisesti. Kuntoutujat kertoivat, että varsinkin alkuvaiheessa ryhmässä avautuminen saattoi olla vaikeaa. Osa pelkäsi, että oma paha vointi tarttuu toisiin, mikä saattoi jarruttaa omien asioiden esille ottamista. Ohjaajien rooli ja ammattitaito ohjata ryhmää ja siellä käytyä keskustelua miellettiin avaintekijäksi ryhmän toimimisen kannalta.

Tutustu tutkimukseen täällä.

Lue myös:
Kela käynnistää perutut ASLAK-kurssit
Uusi nettisivu kertoo nuorille, miten kuntoutukseen haetaan
Terveydenhuollon epätasa-arvo näkyy kuntoutuksessa

Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kuva:
Panthermedia