Uutta tietoa hoidolle reagoimattomasta keliakiasta

Väitöskirjatutkimus osoitti, että kliinisesti diagnosoiduilla keliaakikoilla limakalvovaurion korjaantumattomuus, refraktaarikeliakia ja syöpätaudit ovat harvinaisia.

LL Tuire Iluksen tuoreessa väitöskirjassa perehdytään hoidolle reagoimattoman keliakian yleisyyteen. Väitöskirja koostuu kolmesta osatyöstä.

Ensimmäisessä osatyössä tutkittiin ohutsuolen limakalvovaurion korjaantumista 177 vapaaehtoisella tiukkaa gluteenitonta dieettiä noudattaneella keliaakikolla.

Osatyössä II selvitettiin refraktaarikeliakian esiintyvyyttä yhdessätoista Suomen sairaanhoitopiirissä, joissa kliinisesti todettujen keliaakikkojen ja aikuisväestön määrä oli tiedossa.

Osatyössä III arvioitiin syöpäriskiä suuressa väestöpohjaisessa kohortissa, johon kuului 32 439 ohutsuolikoepalalla varmistettua aikuista keliakiapotilasta. Kohortti kerättiin Kansaneläkelaitoksen erityiskorvausrekisteristä, johon on liitetty lokakuusta 2002 lähtien kaikki ruokavaliokorvaukseen oikeutetut keliaakikot. Tämä rekisteri yhdistettiin Suomen Syöpärekisteriin, joka kattaa yli 98 prosenttia todetuista syövistä. Tärkeimpien syöpäsairauksien riskiä tutkittiin vertaamalla keliaakikoilla todettujen syöpätapauksien määrää odotettuihin väestöpohjaisiin ilmaantuvuuslukuihin.

Refraktaarikeliaakikot olivat iäkkäämpiä ja useammin miehiä

Ensimmäinen osatyö paljasti, että ohutsuolen nukkavaurio ei korjaantunut gluteenittoman dieetin myötä neljällä prosentilla keliaakikoista. Kuitenkin 56 prosentilla potilaista, joiden suolinukka oli palautunut, löytyi myös tulehdussoluja. Vain 44 prosentilla limakalvo oli korjaantunut täysin.

Kauran käyttö osoittautui ainoaksi ohutsuolen jatkuvalle tulehdusreaktiolle altistavaksi tekijäksi, kun taas muilla autoimmuunisairauksilla, helikobakteerin aiheuttamalla mahan limakalvon tulehduksella, lääkkeiden käytöllä tai vehnätärkkelystä sisältävällä ruokavaliolla ei ollut merkitystä.

Osatyössä II todettiin, että kliinisesti todettua keliakiaa sairastavista 0,31 prosentilla oli refraktaarikeliakia. Suomalaisesta väestöstä vain noin 0,002 prosenttia sairastaa refraktaarikeliakiaa.

Kun verrattiin 44 tutkimukseen otettua refraktaarikeliaakikkoa 886 komplisoitumatonta keliakiaa sairastavaan verrokkiin, todettiin että refraktaarikeliaakikot olivat merkittävästi iäkkäämpiä, useammin miehiä ja keliakiavasta-aineiden suhteen negatiivisia. Heillä oli myös vaikeampia oireita jo varsinaisen keliakian toteamisen yhteydessä.

Kolmannessa osatyössä todettiin kokonaissyöpäriskin olevan diagnosoiduilla keliaakikoilla vähäisempi kuin suomalaisessa väestössä yleensä, johtuen lähinnä selkeästi alentuneesta rinta- ja keuhkosyövän riskistä. Kuitenkin ohutsuolen syövän ja non-Hodgkinin lymfooman (sisältäen ohutsuolen T-solulymfooman) riski oli lisääntynyt, mutta huomattavasti vähäisemmässä määrin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu.

Keliakiaa hoidetaan Suomessa hyvin

Iluksen mukaan väitöskirjatutkimus osoitti, että kliinisesti diagnosoiduilla keliaakikoilla limakalvovaurion korjaantumattomuus, refraktaarikeliakia ja syöpätaudit ovat harvinaisia.

Väitöskirjassa todetaan, että ohutsuolen nukkavaurion korjaantumattomuus, refraktaarikeliakia sekä syöpätaudit ovat tutkimusten perusteella huomattavasti yleisempiä maissa, joissa kliinisesti diagnosoidun keliakian esiintyvyys on alhaisempi kuin Suomessa.

Tästä voi päätellä sen, että Suomessa toimiva keliakian seulontamalli ja hoitovasteen kontrollointi uudella ohutsuolikoepalalla saattavat edesauttaa hyvän hoitotuloksen saavuttamista keliakiassa.

Lähde:
Tampereen yliopisto
Non-responsive coeliac disease

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Taustatietoa:
Ohutsuolen limakalvon rakenne normaalistuu täysin vain noin viidesosalla keliaakikoista gluteenittoman dieetin myötä. Vaikka ohutsuolen nukkavaurio korjaantuukin, voivat ohutsuolen tulehdussolut jäädä koholle vuosiksi viitaten jonkinasteisen tulehdusreaktion jatkumiseen ohutsuolen limakalvolla.

Osalle potilaista voi kehittyä refraktaarikeliakia, joka määritellään ohutsuolen jatkuvaksi tai uusiutuvaksi nukkavaurioksi sekä jatkuvan imeytymishäiriön oireiksi ja löydöksiksi 6-12 kuukauden tiukasta gluteenittomasta dieetistä huolimatta.

Refraktaarikeliakiaan liittyy riski saada vakavia komplikaatioita, joista vaikein on ohutsuolen T-solulymfooma. Myös muiden ruuansulatuskanavan syöpien riskin on todettu suurentuneen keliakiassa, kun taas rinta- ja keuhkosyövän riskin on todettu pienentyneen.