Väitös: Nuoren psykoottisenkaltaiset oireet johtavat harvoin psykoosiin

Väitöstutkimus osoittaa, että häiritsevät ja pelottavat oireet liittyvät nuorilla esimerkiksi masennukseen eivätkä yleensä ennusta psykoosiin sairastumista.

Maija Lindgrenin tutkimus osoittaa, että nuorisopsykiatrisilla potilailla psykoottisenkaltaiset oireet ovat usein vain yksi oire muiden joukossa. Häiritsevät ja pelottavat oireet liittyvät nuorilla esimerkiksi masennukseen eivätkä yleensä ennusta psykoosiin sairastumista.

Psykoottisenkaltaiset oireet ovat yleisiä nuorten mielenterveyshäiriöissä. Niitä ovat esimerkiksi aistihairahdukset, epäluuloiset ajatukset ja maaginen ajattelu.

Psykoosiin sairastumista ennustavat depersonalisaatio-oireet, kuten tunne, että on kehonsa ulkopuolella tai katselee itseään ulkopuolelta. Psykoosiriskikriteerit täyttävillä nuorilla on muihin nuoriin verrattuna vaikeuksia näönvaraisessa päättelyssä ja muistamisessa sekä enemmän itsetuhoisia ajatuksia. Psykoottisenkaltaiset oireet eivät kuitenkaan ennusta itsensä vahingoittamista. Parhaiten itsensä vahingoittamista ennustaa vähentynyt tunteiden ilmaisu.

– Psykoottisenkaltaisista oireista on kuitenkin tärkeää kysyä nuorisopotilailta, sillä ne ovat usein häiritseviä ja pelottaviakin kokemuksia, jotka eivät välttämättä muuten tule puheeksi, Maija Lindgren sanoo.

Väitöstyön tutkittavat olivat 15–18-vuotiaita helsinkiläisiä nuoria, jotka olivat aloittaneet hoidon esimerkiksi masennuksen, ahdistuneisuuden tai päihdeongelmien takia psykiatrisella poliklinikalla tai osastolla. Tutkittavista kolmasosa täytti kohonneen psykoosiriskin kriteerit. 731 nuoren psykoosiriskioireita arvioitiin kyselylomakkeella ja 174 nuoren oireilua selvitettiin tarkemmin esioirehaastattelulla. Nuorten kognitiivisia eli tiedollisia kykyjä arvioitiin neuropsykologisin testein. Potilaita seurattiin sairauskertomusten ja hoitoilmoitusrekisterin avulla jopa yhdeksän vuoden ajan.

Psykologian maisteri Maija Lindgren väittelee Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa psykologian alaan kuuluvasta aiheesta Psykoottisenkaltaiset oireet ja psykoosin ennustaminen nuorisopsykiatrisilla potilailla 7.8.2015.