Ajankohtaista asiaa ADHD:sta

Kirja on ensimmäisiä suomenkielisiä kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden aihepiiriä käsitteleviä teoksia. Kirja on helppolukuinen ja tarjoaa runsaasti käytännönläheistä tietoa ADHD:sta.

”ADHD – diagnosointi, hoito ja ­hyvä arki” on ensimmäisiä suomenkielisiä kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden aihepiiriä käsitteleviä teoksia. Kirja on helppolukuinen ja tarjoaa runsaasti käytännönläheistä tietoa ADHD:sta.

Alan asiantuntijat kuvaavat ADHD:n ilmentymistä ja interventioita eri ikäkausina. Painopiste on ensisijaisesti psykososiaalisissa kuntoutusmuodoissa. Kirja tarjoaa ajankohtaista tietoa lapseen ja perheeseen kohdistuvista lääkkeettömistä tukimuodoista mm. kasvatuksellista ja sosiologista näkökulmaa hyödyntäen. Neuropsykiatrinen valmennus (coaching) on keskeinen kuntoutusmenetelmä, jota olisi voinut käsitellä kenties hiukan laajemminkin.

Lasten ja nuorten diagnostiikkaa käsittelevä osio pohjautuu tuoreeseen Käypä hoito -suosituksen päivitykseen vuodelta 2012. Lääkehoitoa käsittelevät osiot sisältävät kliinisessä neuropsykiatriassa yleisesti hyväksytyt käytännöt ja tarjoavat hyvän kokonaiskuvan ADHD:n hoidossa käytetyistä lääkkeistä.

Aikuisten ADHD:n palvelujärjestelmästä ja hoitoketjuista on käytännössä tarjolla vain vähän tietoa, mahdollisesti johtuen toistaiseksi vajavaisesti hoitojärjestelmässä resursoidusta sairaudesta sekä aikuisten diagnoosikäytäntöjen ja hoitoprosessien vaihtelusta. Aikuisten ADHD-diagnostiikkaa, lääketieteellistä hoitoa ja kuntoutusta käsittelevä osio on sisällöltään ajanmukainen, joskin melko suppea. Kirja tarjoaa silti selkeää perustietoa ADHD:n tutkimisesta ja hoidosta aikuisilla.

Useiden kirjoittajien takia teos kärsii rakenteellisesti eri osioissa esiintyvistä päällekkäisyyksistä sekä samaa aihekokonaisuutta koskevista erilaisista näkökulmista ja arvioista eri osissa kirjaa. Pohdinta, kansainvälisen tutkimustiedon päivittäminen ja vertailu oman maamme käytäntöihin olisi lisännyt kirjan merkitystä myös tutkijoita ja terveyspalvelujen suunnittelijoita ajatellen.

Monet ADHD:n kuntoutusmuodot, kuten vertaistuki, pohjaavat erityisesti kokemukselliseen tietoon, joka on kirjan ehdoton vahvuus. Kirja lisää opettajien ADHD-oppilastuntemusta ja esittelee perusteltuja näkemyksiä lasten ja nuorten koulunkäyntiin liittyvistä tukitoimista. Teosta voi suositella erityisesti opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille.

ADHD:ta kuntouttaville tahoille kirja luo haasteen tuomalla esiin laajan yksilöllistä tarvetta korostavan kuntoutuskentän ja siten tarpeen arvioida ADHD:n hoidon tuloksellisuutta suomalaisissa väestö- ja potilasaineistoissa. ­Teosta voi lisäksi suositella ­ADHD-oireyhtymää sairastavien lasten vanhemmille, jotka kaipaavat neuvoja siitä, miten tukea lasta ja nuorta. Kirja sisältää myös kokemuspuheenvuoroja, joten se soveltuu hyvin ADHD:ta itse sairastavalle nuorelle tai aikuiselle.

ADHD – diagnosointi, hoito ja hyvä arki. Virpi Dufva ja Mirjami Koivunen, toim. PS-kustannus, Jyväskylä 2012. ISBN 978-952-451-566-5. Sivuja 293. Hinta 46 e.

Elina Sihvola