Ensiapu voi pelastaa hengen – miksi moni ei anna sitä, vaikka osaisikin?

Miksi ihminen ei anna ensiapua hätätilanteessa? Tähän etsitään vastausta uudessa väitöstutkimuksessa.

Ensiavun antaminen voi pelastaa ihmisen hengen.
Adobe Stock
Ensiavun antaminen voi pelastaa ihmisen hengen.

– Monet ihmiset eivät uskalla mennä ensiaputilanteisiin, koska pelkäävät tekevänsä jotain väärin. Todellisuudessa kaikista eniten väärin on jättää tekemättä mitään. Minimissään jokaisen ihmisen pitäisi osata ja uskaltaa soittaa numeroon 112 ja toimia sieltä saatujen ohjeiden mukaan, sanoo Minna Sihvo

Sihvo on Punainen Risti Ensiavun koulutuspäällikkö, joka tekee väitöstutkimusta ensiaputaitojen oppimisesta ja tunteiden merkityksestä ensiaputilanteessa. 

Tilanne käyttää ensiaputaitojaan tulee kaikille yllättäen. Siinä missä ensiavun ammattilainen osaa toimia rutiininomaisesti, tilanne saattaa yllättää maallikon.

Tilanne käyttää ensiaputaitojaan tulee kaikille yllättäen.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ensiapukoulutus parantaa auttamisvalmiutta.

– Ensiapukoulutuksissa saatu osaaminen ja toimintavarmuus ovat siksi maallikoille todella tärkeitä, muistuttaa Sihvo.

Mitä suurempi minäpystyvyys, sitä todennäköisemmin ihminen auttaa

Aina kuitenkaan ensiapukoulutuksen saanut ei käytä taitojaan. Tähän Sihvon mukaan on syynä alhainen minäpystyvyyden tunne.

Minäpystyvyydellä tarkoitetaan ihmisen uskomusta tai arviota omista kyvyistään suoriutua erilaisista tehtävistä. Termin määritteli psykologi Albert Bandura vuonna 1977.

Minäpystyvyys ei ole pysyvä käsite, vaan se voi muuttua ihmisen saadessa myönteisiä kokemuksia pystyvyydestään ja taitojen kehittymisestä. Näin tapahtuu myös ensiavun suhteen.

Kun ihminen käy ensiapukurssilla tai palauttaa taidot muistiin, minäpystyvyys kasvaa ja kynnys auttamiseen alenee.

– Tätä varten olemme kehittämässä minäpystyvyyden mittaria, jonka avulla päästään luotettavasti mittaamaan SPR:n ensiapukurssille osallistuvien henkilöiden omien auttamisvalmiuskokemusten muutosta. Tulokset ovat lupaavia. Ensiapukoulutukset näyttävät vaikuttavan positiivisesti minäpystyvyyden tunteeseen, kertoo Sihvo.  

Ilmoittaudu Punaisen Ristin ensiapukoulutukseen täältä .