Iäkäs päivystyspotilas on tutkittava hyvin

Iäkkäiden päivystyskäynnit leimataan herkästi turhiksi ja sosiaalisista syistä johtuviksi, mutta tieteellinen tutkimusnäyttö ei tue tätä käsitystä.

Potilaan Lääkärilehdessä ja Lääkärilehdessä 1–2/2015 Ajassa-sivujen jutussa Säntillisen miehen itsemurha (1) pohdittiin puhuttelevalla tavalla, miksi vanhuksen hätä voi jäädä päivystyksessä huomaamatta. Kiitämme tärkeän aiheen nostamisesta keskusteluun.

Artikkelissa tähdennetään, ettei vanhus hakeudu päivystykseen ilman syytä. Havainto on vahvistettu tuoreeltaan (2).

Tampereella toteutetussa tutkimuksessa todettiin, että iäkkään ihmisen päivystykseen hakeutumisen pääasiallinen syy on hänen kokemansa avuntarve. Koettu avuntarve liittyy oireiden haittaavuuteen, pelkojen ja epätietoisuuden aiheuttamaan taakkaan, käsityksiin tarvittavista tutkimuksista ja hoidosta sekä muiden ihmisten, kuten omaisten ja hoitoalan ammattilaisten, ilmaisemiin näkemyksiin.

Toissijaisesti iäkkään potilaan päätös hakeutua päivystykseen pohjautuu käsityksiin siitä, miten, missä ja milloin koettuun avuntarpeeseen voitaisiin vastata parhaalla tavalla. Ikäihminen hakeutuukin päivystykseen usein vasta asiaa huolellisesti harkittuaan ja todettuaan, ettei muita vaihtoehtoja ole. Moni ikäihminen myös välttelee tai viivyttelee päivystykseen hakeutumista pitkän ja tuskallisen odotusajan, poiskäännyttämisen tai huonon kohtelun pelossa (2).

Iäkkäiden päivystyskäynnit leimataan herkästi turhiksi ja sosiaalisista syistä johtuviksi, mutta tieteellinen tutkimusnäyttö ei tue tätä käsitystä. Iäkkäillä päivystykseen tulon syy päinvastoin on keskimääräistä useammin jokin vakava, kiireellistä hoitoa vaativa sairaus tai vamma (3,4,5).

Toisaalta tiedetään, että runsaasti päivystyspalveluita käyttävät iäkkäät potilaat kärsivät ikäverrokkejaan useammin mm. kognitiivisesta heikentymisestä, toimintakyvyn laskusta, masen­nuksesta, ahdistuksesta ja sosiaalisen ­tuen puutteesta (6,7). Päivystystilanteessakin lääkärin tulisi arvioida iäkkään potilaan liikunta- ja muu toimintakyky, muistitoiminnot ja mieliala. Iäkkäiden depression seulomiseen soveltuu hyvin Käypä hoito -suosituksen mukaisesti PRIME-MD:n kahden kysymyksen seula. Masennusepäilyn syntyessä tulee aina arvioida potilaan itsemurhariski (8).

Iäkkäiden päivystyspotilaiden määrä tulee vääjäämättä lisääntymään, sillä käyntimäärät kasvavat suoraviivaisesti iän myötä. Esimerkiksi 70–74 -vuotiaat tamperelaiset tekevät keskimäärin 35,0 käyntiä ja 90 vuotta täyttäneet keskimäärin 90,5 päivystyskäyntiä sataa ikäryhmän asukasta kohti vuodessa (9). Geriatrista osaamista tarvitaan siis enenevässä määrin kaikissa päivystyspisteissä.

Elina Mylläri
LL, geriatriaan erikoistuva lääkäri, tohtorikoulutettava
Tampereen yliopisto

Lue lisää: Poika

Hanna Kerminen
LL, geriatriaan erikoistuva lääkäri, Hatanpään sairaala, Tampereen kaupunki
tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto

Jaakko Valvanne
LKT, geriatrian professori, Tampereen yliopisto
ma. osastonylilääkäri, TAYS
Tampereen kaupunki

Kuva: Mikko Käkelä

Kirjallisuutta
1. Ahlblad J. Säntillisen miehen ­itsemurha. Suom Lääkäril 2015;70:14–7.
2. Mylläri E, Kirsi T, Valvanne J. Miksi iäkäs ihminen lähtee päivystykseen? Laadullinen tutkimus kotona asuvien ikäihmisten päivystykseenlähtemispäätökseen vaikuttavista tekijöistä. Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 2, Kuntaliitto 2014.
3. Aminzadeh F, Dalziel WB. Older adults in the emergency department: a systematic review of patterns of use, adverse outcomes, and effectiveness of interventions. Ann Emerg Med 2002;39:238–47.
4. Eagle DJ, Rideout E, Price P, McCann C, Wonnacott E. Misuse of the emergency department by the elderly population: myth or reality? J Emerg Nurs 1993;19:212–8.
5. Samaras N, Chevalley T, Samaras D, Gold G. Older patients in the emergency department: a review. Ann Emerg Med 2010;56:261–9.
6. McCusker J, Cardin S, Bellavance F, Belzile E. Return to the emergency department among elders: patterns and predictors. Acad Emerg Med 2000;7:249–59.
7. Naughton C, Drennan J, Treacy P ym. The role of health and ­non-health-related factors in repeat emergency department visits in an elderly urban population. Emerg Med J 2010;27:683–7.
8. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Depressio. Käypä hoito -suositus 29.9.2014. www.käypähoito.fi
9. Haapamäki E, Huhtala H, Löfgren T, Mylläri E, Seinelä L, Valvanne J. ­Iäkkäät päivystyksen käyttäjinä. 70 vuotta täyttäneiden ­tamperelaisten päivystyskäynnit vuosina 2011–2012. Kuntaliiton Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 3. Kuntaliitto 2014.