Voiko D-vitamiinilisällä ehkäistä aikuisten murtumia?

Aikuisväestössä vitamiinilisällä ei ole saatu tuloksia, mutta D-vitamiinin puutosta tulee silti ehkäistä ja hoitaa.

Adobe/AOP

Tieteellinen näyttö D-vitamiinilisän hyödyistä murtumien ehkäisyssä on ristiriitaista.

Toistaiseksi laajimman aihetta käsittelevän Vital-tutkimuksen viime vuonna julkaistussa liitännäistutkimuksessa tarkoitus oli selvittää, ehkäiseekö pitkäaikainen D-vitamiinilisä murtumien ilmaantumista.

Päivittäisellä 50 µg:n D-vitamiinilisällä ei ollut vaikutusta muuhun kuin nikamamurtumien ja lonkkamurtumien riskiin. Ikä, sukupuoli, etninen tausta, painoindeksi tai alkutilanteen D-vitamiinipitoisuus eivät vaikuttaneet tuloksiin.

Tulokset ovat linjassa viime vuosina julkaistujen muiden tutkimusten kanssa.

Tuloksissa ei ollut myöskään eroja sen mukaan, oliko päivittäinen D-vitamiiniannos iso (≥ 20 µg/vrk) vai pieni (< 20 µg/vrk).

D-vitamiinilisästä on huolehdittava erityisesti ikäihmisillä

Vital-tutkimuksessa pohdittiin sen tulosten seurauksia laajemmassa mittakaavassa. Vaikka tutkijat päätyvät siihen, että D-vitamiinilisästä yksinään ei ole hyötyä murtumien ehkäisyssä väestötasolla, siinä ei ole koko totuus.

Huomionarvoista oli, että Vital-tutkimuksen koehenkilöt olivat terveitä aikuisia eikä heillä ollut D-vitamiinin puutosta tai osteoporoosia.

Sen sijaan muiden katsausten perusteella D-vitamiini- ja kalsiumlisä vähensivät murtumia etenkin laitoshoidossa olevilla ja D-vitamiinin puutoksesta kärsivillä ikäihmisillä.

D-vitamiinin puutoksesta kärsiville ikäihmisille suositellaan siksi riittävää D-vitamiinilisää ja kalsiumia luunmurtumien ehkäisyyn. Ravinnosta D-vitamiinia saa käyttämällä täydennettyjä maitovalmisteita ja rasvalevitteitä sekä kalaa.

Terveen luuston ylläpidossa ja osteoporoosin ehkäisyssä ja hoidossa riittävä D-vitamiinin ja kalsiumin saanti koko elinkaaren ajan on olennaista.

Artikkeli on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.

Kirjoittajat Christel Lamberg-Allardt, MMT, FM, professori ja Suvi T. Itkonen, ETT, dosentti, yliopistotutkija työskentelevät Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla.

Lähdekirjallisuutta

Bouillon R, Manousaki D, Rosen C ym. The health effects of vitamin D supplementation: evidence from human studies. Nat Rev Endocrinol 2022;18(2):96–110.

LeBoff MS, Chou SH, Ratliff KA ym. Supplemental vitamin D and incident fractures in midlife and older adults. N Engl J Med 2022;387(4):299–309.

Bolland MJ, Grey A, Avenell A. Effects of vitamin D supplementation on musculoskeletal health: a systematic review, meta-analysis, and trial sequential analysis. Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6(11):847–58.

Hu ZC, Tang Q, Sang CM ym. Comparison of fracture risk using different supplemental doses of vitamin D, calcium or their combination: a network meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Open 2019;9(10).

Cummings SR, Rosen C. VITAL Findings - a decisive verdict on vitamin D supplementation. N Engl J Med 2022;387(4):368–70.

Chakhtoura M, Bacha DS, Gharios C ym.Vitamin D supplementation and fractures in adults: a systematic umbrella review of meta-analyses of controlled trials. J Clin Endocrinol Metab 2022;107(3):882–98.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset – Terveyttä ruoasta 2014, 5. korjattu painos. Helsinki 2018. https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Geriatrit ry:n asettama työryhmä. Osteoporoosi. Käypä hoito -suositus 8.12.2020. www.kaypahoito.fi