Amfetamiinien ja opioidien ongelmakäyttäjiä 18 000–30 000

THL:n mukaan amfetamiinien ja opioidien ongelmakäyttöä on kaikkialla Suomessa. Ongelmakäyttäjistä noin puolet on Etelä-Suomessa ja kolmasosa on pääkaupunkiseudulla.

Suomessa on arviolta noin 18 000–30 000 amfetamiinien ja opioidien ongelmakäyttäjää. Luku perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) toteutettuun, vuoden 2012 rekisterimerkintöjen pohjalta laskettuun tilastotieteelliseen arvioon.

Huumeiden ongelmakäytöllä tarkoitetaan tässä amfetamiinien tai opioidien käyttöä vuonna 2012. Viranomaismerkintä on tullut sairaalahoidosta, C-hepatiittitartunnasta, liikennejuopumuksesta, käyttörikoksesta tai kyseisten aineiden hallussapidosta.

THL:n mukaan amfetamiinien ja opioidien ongelmakäyttöä on kaikkialla Suomessa. Ongelmakäyttäjistä noin puolet on Etelä-Suomessa ja kolmasosa on pääkaupunkiseudulla. Ongelmakäyttäjistä lähes puolet on 25–34-vuotiaita. Naisia on noin kolmannes.

Amfetamiinien ongelmakäyttäjiä arvioidaan olevan 11 000–18 000 ja opioidien ongelmakäyttäjiä 13 000–15 000 henkilöä. Sekakäyttö on ongelmakäyttäjillä yleistä.

Huumeiden ongelmakäyttäjien määrä vaikuttaa kasvaneen

Amfetamiinien ja opioidien ongelmakäyttöä selvittäviä rekisteritutkimuksia on tehty Suomessa vuodesta 1997 lähtien. Edellinen vastaava tutkimus on tehty vuoden 2005 tiedoilla. Tuolloin ongelmakäyttäjiä arvioitiin olevan 14 500–19 000.

THL:n mukaan rekisterikäytännöt ovat kuitenkin muuttuneet, joten tuloksia ei voi suoraan verrata aiempiin arvioihin.

THL:n mukaan arvion perusteella vaikuttaa siltä, että huumeiden ongelmakäyttäjien määrä on kasvanut Suomessa. Naisten osuus amfetamiinien ja opioidien ongelmakäyttäjistä näyttää myös kasvaneen. Toisaalta nuoria ongelmakäyttäjiä näyttäisi olevan vuonna 2012 vähemmän kuin 2000-luvun alussa.

Opioidit nousseet amfetamiinien rinnalle

Amfetamiini on perinteisesti ollut yleisin pistämällä käytetty huume Suomessa. Myös yleisimmät suonensisäisesti käytettävät muuntohuumeet ovat amfetamiinin johdannaisia. Opioidi-ryhmän aineista buprenorfiini on Suomessa yleisimmin väärinkäytetty aine. Heroiini on ollut Suomessa harvinaista jo pitkään.

Arvio opioidien ongelmakäyttäjien määrästä on selvästi aikaisempia tutkimuksia suurempi, kun taas amfetamiinien ongelmakäyttäjien määrä on pysynyt entisellään. Tutkimustulokset antavatkin syyn seurata, kasvaako opioidikorvaushoidon tarve lähivuosina.

Eri Euroopan maiden ongelmakäyttäjien määrää on vaikea verrata keskenään, koska rekisterit ja käytetyt aineet eroavat toisistaan. Opioidiongelmaisten määrä (0,4 % 15–64-vuotiasta) on tämän tutkimuksen tulosten mukaan kuitenkin Suomessa pienempi kuin useimmissa Euroopan maissa.

Lähde:
THL
Amfetamiinien ja opioidien ongelmakäytön yleisyys Suomessa 2012

Kuva:
Panthermedia