Lääkäreistä valmentajia, potilaista kumppaneita?

Lääkärit ovat turhautuneita takkuileviin potilastietojärjestelmiin, mutta odottavat digitalisaation tuovan uudenlaisia mahdollisuuksia ja ratkaisuja terveydenhuoltoon, ilmenee verkkoaivoriihen osallistuneiden lääkärien kommenteista.

Lääkärit pohtivat digitalisaation vaikutusta lääkärin työhön verkkoaivoriihessä, jonka Lääkäriliitto toteutti jäsenilleen syyskuussa. Vaikka lääkärit ovat olleet turhautuneita takkuileviin potilastietojärjestelmiin, he odottavat digitalisaation tuovan uudenlaisia mahdollisuuksia ja luovan tehokkaita ratkaisuja terveydenhuoltoon. Yhdeksi avaintekijäksi lääkärit nimeävät terveystiedon räjähdysmäisen kasvun ja kyvyn hyödyntää sitä potilaiden hoidossa. Parhaimmillaan digitalisaation odotetaan automatisoivan hoidon tarpeen arviointia ja tehostavan hoitoprosesseja.

Auktoriteetista asiantuntijaksi

Aivoriihen osallistujat käsittelivät monipuolisesti lääkärin ja potilaan muuttuvia rooleja. Kun yleinen tietoisuus tervey­destä lisääntyy, osa potilaista ottaa omahoidon kautta vastuuta omasta terveydestään. Tällöin potilaasta tulee kumppani, jonka terveyttä lääkäri valmentaa. Tämä voi johtaa terveystarpeiden monipuolistumiseen ja yksilöllisten vaatimusten kasvuun, mikä puolestaan luo lääkärille uudenlaisia osaamistarpeita.

Tulevaisuuden lääkäri hyödyntää teknologiaa potilaan hoidossa. Keskustelutaidot ja vuorovaikutus potilaan kanssa korostuvat entisestään, kun lääkäri valmentaa potilasta kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Lääkäri on osa potilaan verkostoa, jossa lääkärin roolina on koota lisäarvoa tuottavaa tietoa asiakkaaksi muuttuneelle potilaalle.

Moniongelmaiset potilaat

Kun oireiden diagnosoimisen ja omahoidon tietokannat kehittyvät, lääkärin vastaanotolle valikoituu yhä useammin vaativia ja moniongelmaisia potilaita. Tämän myötä työstä on vaarassa tulla entistä kuormittavampaa.

Nopeasti kehittyvän lääketieteen odotetaan kapeuttavan erikoisalojen osaamista. Tulevaisuudessa lääkärintehtävät voivat jopa eriytyä liikaa, jolloin työ yksipuolistuu ja mekanisoituu. Verkkoaivoriihessä todetaankin, että tulevaisuuden terveydenhuollossa tarvitaan yleisosaajia, jotka tekevät erikoisalojen välistä yhteistyötä ja huolehtivat potilaan hoidon kokonaisuudesta.

Moniammatilliset tiimit

Lääkärin nähdään työskentelevän jatkossa osana moniammatillista hoitotiimiä. Selkeitä pelisääntöjä työnjakoon muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tarvitaan. Töiden uudelleen organisointiin ja johtamiseen kohdistuu paljon odotuksia, kun yksiköiden välisten raja-aitojen odotetaan kaatuvan ja hoitoprosessien korvaavan perinteiset toimintamallit.

Lainsäädännöllinen byrokratia ja organisaatioiden säästö- ja tulostavoitteet nähdään verkkoaivoriihessä uhkana potilaan hyvän hoidon ensisijaisuudelle. Lääkärit kokevat, että nykyiset tehokkuustavoitteet johtavat toimintaa väärään suuntaan. Toimintaa ohjaavat mittarit pitäisi valita huomioimaan paremmin mm. sairauksien ennaltaehkäisyä. Lääkärit toivovat, että organisaatioiden strategiat ja tavoitteet eivät ole ristiriidassa lääkärintyön etiikan kanssa.

Lääkäriliiton toteuttamaan verkkoaivoriiheen osallistui yli 2 000 lääkäriä.

Kirjoittaja:
Piitu Parmanne
tutkija
Lääkäriliitto

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 44/16.