Mikä tehoaa kaatumisten ehkäisyssä?

Vanhusten kaatumista ja sen ehkäisyä on tutkittu valtavasti, mutta tällä hauraalla, suuren riskin kohderyhmällä tulokset ovat olleet ristiriitaisia

Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat vanhukset kaatuvat keskimäärin 1,5 kertaa vuodessa, ja 4–10 % laitoshoidon asukkaista saa lonkkamurtuman vuosittain. Vanhusten kaatumista ja sen ehkäisyä on tutkittu valtavasti, mutta tällä hauraalla, suuren riskin kohderyhmällä tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Cochrane-katsauksen mukaan D-vitamiinin tiedetään vähentävän laitosasukkaiden kaatumisia ja murtumia, mutta muiden interventioiden vaikuttavuus ei ole näyttänyt kovin hyvältä.

Systemoitu katsaus löysi 13 satunnaistettua vertailututkimusta laitosasukkaista (n = 22 915). Tutkijat jakoivat tutkimukset yhden intervention tutkimuksiin, usean komponentin interventioihin ja interventioihin, joissa toimenpiteet räätälöitiin ­asukkaan riskien ja tarpeiden mukaan.

Yhden (esim. henkilökunnan koulutus, lääkkeiden vähentäminen, D-vitamiini) tai kahden komponentin (inkontinenssi­ohjelma ja liikunta) interventioiden ei voitu osoittaa vähentäneen kaatumisia. Sen sijaan räätälöidyissä ohjelmissa saatiin vähenemään sekä kaatumiset että toistuvasti kaatuneiden määrä, mutta ei kaatuneiden määrää.

Räätälöidyt ohjelmat sisälsivät liikuntaa, lääkkeiden optimointia, lonkkasuojainten käyttöä, huomion kiinnittämistä ortostaattiseen hypotoniaan, ympäristön turvallisuuteen, jalkineisiin ja heikentyneeseen näköön sekä tavoitteellisia ohjelmia henkilökunnan palautteineen ja muistutuksineen.

Katsaukseen otettiin siis mukaan vain tutkimukset, joissa kaatumisia oli mitattu. Näin ollen esimerkiksi monet lonkkasuojaimia, D-vitamiinia tai psyykenlääkkeiden vähentämistä koskevat tutkimukset, joissa on mitattu vain vammoja ja murtumia, suljettiin pois.

Lähde:
Vlaeyen E ym. Characteristics and effectiveness of fall ­prevention programs in nursing homes: a systematic review and meta-analysis of randomized, controlled trials. J Am Geriatr Soc 2015;63:211–21.

Kirjoittaja:
Kaisu Pitkälä
professori

Kuva:
Johanna Nykopp