Oikeaa hoitoa oikeaan aikaan

Suomessa tuhlautuu yli miljardi euroa vuodessa erilaisiin potilaan kohtaamiin haittatapahtumiin. Sopii kysyä, kuinka paljon hyvää hoitoa saisimme tällä rahalla.

Suomessa tuhlautuu yli miljardi euroa vuodessa erilaisiin potilaan kohtaamiin haittatapahtumiin. Sopii kysyä, kuinka paljon hyvää hoitoa saisimme tällä rahalla.

Terveydenhuollolle aiheutuvien kustannusten lisäksi pidentynyt hoito, pysyvä vamma, eläköityminen työkyvyttömyyden takia tai jatkuva hoivan tarve aiheuttavat yhteiskunnalle kustannuksia, joita ei ole tähän mennessä edes pystytty kunnolla laskemaan.

Potilaan kannalta ei ole kyse pelkästään taloudellisesta menetyksestä, vaan haittatapahtumat voivat aiheuttaa rahalla mittaamatonta inhimillistä kärsimystä potilaalle ja hänen läheisilleen.

Tavoitteena laadukas hoito

Terveydenhuollon ja kaikkien siinä toimivien ammattilaisten toiminnan lähtökohtana on se, että oikea potilas saa oikeaa hoitoa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa parhaalla mahdollisella tavalla. Potilaan hoito edellyttää eri ammattilaisten yhteistyötä.

Kaikilla, jotka potilaan hoitoprosessissa toimivat, pitäisi olla yhteinen käsitys siitä, mikä on kunkin toimijan rooli, tehtävä ja vastuu potilaan hoitopolulla, ja siitä, että päämääränä on aina tuottaa hyvää ja laadukasta palvelua potilaalle. Yhteistyöllä eri ammattilaisten välillä ja yhdessä potilaan kanssa päästään varmimmin laadukkaaseen ja turvalliseen hoidon lopputulokseen.

EU:lta suositus potilasturvallisuudesta

Euroopan unionin neuvosto on vuonna 2009 antanut suosituksen potilasturvallisuudesta. Suosituksessa kehotetaan kaikkia jäsenvaltioita ryhtymään toimiin, joilla minimoidaan hoidosta aiheutuvia haittoja potilaille. Näihin toimenpiteisiin kuuluu muun muassa kansallisten toimintatapojen kehittäminen, vaikutusmahdollisuuksien ja tiedon antaminen potilaille, haittatapahtumaraportoinnin ja siitä oppimisen kehittäminen, potilasturvallisuuskoulutuksen järjestäminen terveydenhuollon henkilöstölle ja potilasturvallisuustutkimuksen käynnistäminen.

Käsihygienialla infektioita vastaan

Erittäin keskeisiksi potilasturvallisuutta edistäviksi toimenpiteiksi EU on nostanut infektioiden ja bakteeriresistenttien sairaalainfektioiden ehkäisyn. Infektioiden ehkäisemiseksi on luotava strategia, joka ohjaa ja valvoo toimia niin kansallisella, alueellisella kuin toimintayksikkötasollakin.

Suomi on yhdessä muiden EU–maiden kanssa mukana hankkeessa, jossa pyritään sopimaan yhteisistä laatu- ja potilasturvallisuusstandardeista ja yhteisistä haittatapahtumia ehkäisevistä toimenpiteistä ja menettelytavoista. Laajimmin levinnyt potilasturvallisuustyökalu on tällä hetkellä WHO:n kehittelemä leikkaustiimin tarkistuslista, joka on käytössä lähes kaikissa EU–maissa. Käsihygienia, turvallinen lääkehoito ja sairaalainfektioiden ehkäisy ovat tämän hetken ajankohtaisimpia asioita.

Raporteista apua potilasturvallisuuden kehittämiseen

Suomessa on yleisesti käytössä hoitoon liittyvien vaaratapahtumien raportointijärjestelmä, HaiPro. Sen kautta terveydenhuollon ammattilaiset voivat ilmoittaa potilaan kohtaamista haittatapahtumista tai läheltä piti -tilanteista. Myös potilaan ja läheisen on mahdollista tehdä HaiPro-ilmoitus useassa sairaalassa. Henkilöstö käsittelee ilmoitukset ja miettii, kuinka tapahtuneista vaaratapahtumista voidaan ottaa oppia. Vuonna 2007 käyttöön otettuun järjestelmään on tähän mennessä tullut yli 400 000 vaaratapahtumailmoitusta.

Yhteistyöllä turvallisuutta

Potilaan turvallinen hoito syntyy yhteistyössä hoitoon osallistuvien yksiköiden kesken. Potilaan hoitopolulla on monta toimijaa, kuten laboratorio, kuvantamispalvelut, apteekki, ruokahuolto tai tietohallinto.

Näiden kaikkien tulee omaa toimintaansa kehittäessään miettiä, kuinka eri ratkaisut vaikuttavat potilaan saaman palvelun turvallisuuteen ja laatuun. On mahdollista, että oman toiminnan hiominen saattaa aiheuttaa haittaa ja hidastumista toisen yksikön ja viime kädessä potilaan hoitoprosessissa.

Ritva Inkinen
kehittämispäällikkö
Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma
THL

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta: Potilaalla on oikeus hyvään käsihygieniaan