Parantaako rahapalkkio statiinihoidon tuloksia?

Tuoreen tutkimuksen mukaan lääkärille ja potilaalle maksettava hoidon ­tuloksellisuuteen perustuva palkkiokaan ei näytä juuri parantavan hoito­tuloksia.

Statiinihoito toteutuu tunnetusti varsin huonosti suuren vaaran potilaillakin. Uuden tutkimuksen mukaan lääkärille ja potilaalle maksettava hoidon ­tulok­sellisuuteen perustuva palkkiokaan ei näytä juuri parantavan hoito­tuloksia.

Erinomaisessa tutkimusasetelmassa satunnaistettiin neljään hoitoryhmään yhteensä 340 perusterveydenhuollon lääkäriä ja heidän hoitamansa 1 503 potilasta, joilla oli joko todettu 
valtimon­kovettumistauti tai merkittävä sepel­valtimotaudin riskitekijä­kertymä. ­Ensimmäisessä ryhmässä hoitava lääkäri sai maksimissaan noin 1 000 dollarin tulospalkkion, jos ­potilaan hoitotavoite (LDL-taso) saavutettiin vuoden ­seurannan aikana. Toisessa ryhmässä potilas sai vastaavan ­palkkion päivittäisten arvontojen perusteella, mutta vain jos edellisen päivän lääke oli otettu ja hoitotavoite oli seurannassa saavutettu. Lisäksi hoitoa laiminlyönyt potilas sai välittömästi tiedon arvonnassa menettämästään rahamäärästä. Kolmannessa ryhmässä palkkio jaettiin tasan lääkärin ja potilaan kesken, ja ­neljännessä ­ryhmässä ei kumpikaan saanut ­minkäänlaista tulospalkkiota.

Vuoden seurannassa vain jaettu tulospalkkio paransi hieman hoito­tulosta verrokkiryhmän tulokseen nähden: ryh­män potilaista 49 % oli hoito­tavoit­teessa vuoden jälkeen, kun muissa ryhmissä vastaava luku oli 36–40%. Hoitomyöntyvyys huononi ­valitettavasti kaikissa ryhmissä jo vuoden seurannassa, ja parhaassa, jaetun tulospalkkion ryhmässäkin potilaat käyttivät tutki­muksen lopussa vain alle 40 % viikkolääkkeistään. Erityisen murheel­linen oli hoito­myöntyvyys potilailla, joilla ei ollut statiinia käytössä ennen ­tutkimusta.

Näyttää siltä, että rahalliset ­kannus­timetkin toimivat aika huonosti ­preventiivisen lääkehoidon tehosta­misessa.

Lähde:
Asch DA, Troxel AB, Stewart WF ym. Effect of financial incentives to physicians, patients, or both on lipid levels. 
A randomized clinical trial. JAMA 2015;314:1926–35.

Kirjoittanut:
Juhani Airaksinen
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 1–2/16.