Perhekeskeinen avohoito tehoaa lasten syömishäiriöissä

HYKS:n lastenpsykiatrian syömishäiriöyksikössä on saatu vähennettyä potilaiden osastohoidon tarvetta.

Perhekeskeisen avohoitomallin soveltaminen on vähentänyt huomattavasti osastohoidon tarvetta. Vuonna 2014 osastolla hoidettiin seitsemän syömishäiriöistä lasta keskimäärin 51 vuorokautta. Vuonna 2015 osastohoitoa tarvitsevia lapsia oli 14 ja hoitojakson pituus oli keskimäärin 41 päivää.

Vuonna 2016 syömishäiriöyksikössä hoidettiin avohoidossa 48 potilasta. Kahdeksan potilasta tarvitsi sairauden vaikeimmassa vaiheessa osastohoitoa. Keskimääräinen osastojakso oli lyhentynyt 27 päivään.

Lastenpsykiatrian syömishäiriöyksikkö perustettiin elokuussa 2015. Siellä toteutetaan soveltuvin osin Lontoossa Maudsleyn klinikalla kehitettyä perhekeskeistä hoitomallia.

Hoidon alkaessa ensisijainen tavoite on ravitsemuksen palauttaminen normaaliksi sekä nälkiintyneen kehon fyysisen tilan korjaaminen. Vasta kun keho ja aivot ovat saaneet riittävästi ravintoaineita, lapsella riittää voimia toipua sairauteen liittyvistä muista psyykkisistä oireista kuten ahdistuneisuudesta ja masentuneisuudesta.

Työskentely aloitetaan perheen yhteisellä ruokailulla, jonka aikana hoitaja arvioi syömishäiriön vakavuusastetta. Samalla tarkennetaan lapsen ravitsemuskuntoutusta ja arvioidaan hoidon onnistumisen mahdollisuutta avohoidossa. Vanhemmille annetaan tietoa syömishäiriöistä ja heitä tuetaan toimimaan määrätietoisesti lapsen hankaliksi kokemissa syömistilanteissa. Lisäksi heitä ohjataan ottamaan rauhallisesti vastaan lapsen vaikeatkin tunnereaktiot.

Lastenpsykiatrisessa syömishäiriöyksikössä hoidetaan 6–12-vuotiaita lapsia. Hoitoaika on keskimäärin 1/2–1 vuotta.

Lasten yleisin syömishäiriö on laihuushäiriö, mutta hoitoon tullaan myös ahmimishäiriöiden, nielemispelkojen, ruokailun valikoivuuden ja epätyypillisen syömishäiriön vuoksi.

Hertta Vierula

Kuva: Fotolia