Sairaalabakteerien vähentäminen laitoksissa on haastavaa

Usealle antibiootille vastustuskykyiset bakteerit ovat ongelma ympärivuorokautisessa hoidossa.

Usealle antibiootille vastustuskykyiset eli moniresistentit bakteerit ovat ongelma ympärivuorokautisessa hoidossa. Paikassa, jossa asuu muistisairaita ja jossa käytetään yhteisiä pesu- ja WC-tiloja, niitä on 
vaikea hävittää, kun ne kerran ovat päässeet pesiytymään.

Yhdysvalloissa tutkittiin satunnaistetusti monimuotoisen intervention vaikutta­vuutta moniresistenttien bakteerien esiintyvyyteen sekä niiden aiheuttamiin uusiin infektioihin vanhainkodeissa. Mukaan otettiin 12 vanhainkotiyksikköä ja niistä kaikki sellaiset asukkaat, joilla oli joko virtsatiekatetri tai nenä-mahaletku (n = 418). ­Tutkittavien keski-ikä oli 73 vuotta, ja puolet heistä oli miehiä.

Interventiona olivat suoja- ja ehkäisytoimenpiteet, henkilökunnan koulutus 
(10 jaksoa kolmen vuoden aikana), moniresistenttien bakteerien seuranta ja ­palautteen antaminen henkilökunnalle. Vertailuryhmän vanhainkodit jatkoivat ­entiseen malliin. Mikrobinäytteitä otettiin kaikilta tutkittavilta useista eri kohteista lähtötilanteessa, kahden ja neljän viikon kuluttua ja siitä lähtien kuukausittain aina vuoteen saakka. Primaarinen päätemuuttuja oli moniresistenttien bakteerien ­esiintymistiheys (MRSA, VRE, keftatsidiimille tai siprofloksasiinille resistentit ­gramnegatiiviset basillit).

Interventio-osastoilla moniresistenttien bakteerien esiintymistiheys oli seurannassa 23 % pienempi kuin vertailuyksiköissä. Myös uusia moniresistenttejä bakteereita ilmaantui vähemmän interventiovanhainkoteihin. Virtsakatetreihin liittyneet infektiot vähenivät, mutta nenä-mahaletkuun liittyviin infektioihin interventiolla ei ollut ­vaikutusta.

Suomessakin on aiemmin tutkittu koulutuksen vaikutuksia vanhainkodeissa ja 
saatu käsihuuhteen käyttö lisääntymään ja antibioottien käyttö vähenemään.

Lähde:
Mody L ym. A targeted infection prevention intervention in nursing home residents with indwelling devices: 
A randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2015;175:691–700.

Kirjoittanut:
Kaisu Pitkälä
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 26–32/2015