Savon ja Kainuun miehet kuolevat ennen aikojaan

Elinvuosien kannalta parhaassa asemassa ovat Pohjanmaalla asuvat suurituloiset.

Savossa ja Kainuussa asuvat pienituloiset menettävät eniten elinvuosia ennenaikaisen kuoleman takia.

Tuloryhmien väliset erot elinajassa näkyvät joka puolella Suomea, mutta ne korostuvat Savossa ja Kainuussa. Maakuntien väliset kuolleisuuserot ovat suuria erityisesti miehillä.

Tämä käy ilmi THL:n tuoreesta Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisusta ja Terveytemme.fi-palvelusta.

Parhaassa asemassa ovat Pohjanmaalla asuvat suurituloiset. Jos koko maassa ja kaikissa tuloryhmissä saavutettaisiin yhtä hyvä tilanne kuin heillä, menetettyjen elinvuosien määrä ikävälillä 25–80 vuotta pienenisi koko väestössä lähes puoleen nykytilanteeseen verrattuna. Verenkiertoelinten tautien vuoksi menetettyjen elinvuosien määrä pienenisi lähes 60 prosenttia, ja alkoholikuolemien aiheuttamat elinvuosien menetykset supistuisivat kymmenesosaan nykyisestä.

Verenkiertoelinten taudit ja alkoholikuolemat ovat merkittävimmät tuloryhmien kuolleisuuseroja selittävät tekijät lähes kaikissa maakunnissa.

Sosioekonomisten terveyserojen ja alueittaisten kuolleisuuserojen taustalla on kuitenkin useita tekijöitä. Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen.

– Palveluiden uudistamisessa alueellisen eriarvoisuuden kaventaminen edellyttää sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiosta huolehditaan. Erityisesti matalan sosioekonomisten ryhmien moninaiset palvelutarpeet tulisi huomioida ja resursseja suunnata etenkin niille alueille, missä kuolleisuuden taso ja tuloryhmien välinen eriarvoisuus on suurinta, tutkimusprofessori Seppo Koskinen sanoo THL:n tiedotteessa.

THL:n ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa kuvataan kuolleisuuden tuloryhmittäisten erojen kehitystä koko maassa jaksolla 1996–2014 sekä eroja maakunnittain. Kuolleisuuden mittarina käytetään menetettyjä elinvuosia ikävälillä 25–80 vuotta.

Miia Soininen

Kuva: Fotolia