Tutkimus: Kroonisen kivun hoidossa arvioitava psyykkiset liitännäisoireet

Kivun, ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden liittymistä toisiinsa selittävät osaltaan taustalla olevat yhteiset säätelymekanismit.

Krooniseen kipuun liittyy laaja-alaista psyykkistä oheissairastavuutta, jonka arvioiminen on tärkeää hoidon tuloksellisuuden kannalta, osoittaa psykiatrian erikoislääkäri Peter Knasterin väitöstutkimus. Knaster kartoitti krooniseen kipuun liittyviä psyykkisiä oireita ja niiden suhdetta koettuun kipuun. Tutkimukseen osallistui 100 kroonista kipupotilasta Helsingin yliopistollisen sairaalan kipuklinikalta.

Tutkimuksessa todetaan, että kivun, ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden säätelymekanismeissa on yhteneväisyyksiä, jotka voivat selittää niiden liittymistä toisiinsa: näitä yhteneväisyyksiä ovat muun muassa yhteiset aivojen hermoverkostot sekä väittäjäaineet. Myös itse kipuun liittyvissä oireissa sekä psyykkisissä oireissa on päällekkäisyyttä, mikä osaltaan monimutkaistaa niiden arviointia.

Tutkimuksen mukaan kipupotilailla esiintyi runsaasti psykiatrisia oireistoja; eniten esiintyi vakavaa masennusta sekä ahdistuneisuushäiriöitä. Ahdistuneisuushäiriöt olivat alkaneet useimmiten jo ennen kipuoiretta, kun taas masennusoireistoista suurin osa oli kehittynyt kivun jälkeen. Potilaat, joilla oli psyykkisiä liitännäisoireita, kokivat kivun voimakkaampana kuin ne, joilla ei näitä liitännäisoireita esiintynyt.

Myös henkilön tapa käsitellä suuttumuksen tunnetta oli yhteydessä masentuneisuuteen. Taipumus tukahduttaa suuttumus yhdistyi voimakkaampaan masentuneisuuteen. Tämäkin yhteys korostui niillä, jotka kokivat kivun intensiivisempänä.

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että kipupotilailla, joilla oli diagnosoitu vakava masennus, esiintyi runsaasti sekä kognitiivis-emotionaalisia että somaattisia oireita; somaattiset oireet yhdistyivät masennusdiagnoosiin kuitenkin voimakkaammin.

– Krooniseen kipuun liittyy laaja-alaista psyykkistä oheissairastavuutta, jonka arvioiminen on tärkeää hoidon suunnittelun ja tuloksellisuuden kannalta. Mekanismit, jotka yhdistävät kivun psyykkisiin oireisiin, ovat monimutkaisia eikä selkeää syy- ja seuraussuhdetta esiinny. Oireistoissa on myös päällekkäisyyttä, mikä voi liittyä osaltaan yhteisiin taustamekanismeihin, väittelijä toteaa.

Psykiatrian erikoislääkäri, LL Peter Knaster väittelee 11. syyskuuta 2015 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Anxiety, depression, and anger in the borderland of chronic pain".

Lue lisää aiheesta:
Kipu ei tuhonnut elämänmyönteisyyttä
Kaikkea kipua ei voi selittää
Krooninen kipu ja seksuaalisuus on mahdollinen yhtälö!

Lähde:
Helsingin yliopisto

Kuva:
Panthermedia