Tutkimus sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillisesta pätevyydestä

"Tutkimus vahvistaa kliinisen oppimisympäristön ja siellä tapahtuvan ohjauksen merkitystä opiskelijan oppimisprosessissa."

Terveystieteiden maisteri Satu Kajander-Unkurin väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan valmistumassa olevien sairaanhoitajien ammatillista pätevyyttä. Kohteena ovat valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden itsearvionnit ja harjoittelua ohjanneiden sairaanhoitajien arviot. Tutkimus osoittaa, että sairaanhoitajaopiskelijat arvioivan valmistumisvaiheessa ammattipätevyytensä paremmaksi kuin se heidän ohjaajiensa mielestä on.

Kajander-Unkurin mukaan uusien hoitomuotojen kehittyessä yhä sairaampia potilaita hoidetaan sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Nykykoulutus on yleissairaanhoitajan koulutus, eikä sen käynyt ole erikoistunut vielä mihinkään hoitotyön alueeseen.

– Sairaanhoitajan ammatissa on välttämätöntä, että ammatillinen pätevyys kehittyy jatkuvasti ammattiuralla, joka alkaa opiskelujen alusta ja jatkuu koko työssäoloajan. Valmistuneiden sairaanhoitajien perehdytysohjelmissa tulisi ottaa huomioon uuden sairaanhoitajan mahdollisesti korkeat käsitykset ammatillisesta pätevyydestään. Tärkeätä on välttää stressiä ja ylikuormittumista, jotka pahimmassa tapauksessa johtavat alanvaihtoihin, hän sanoo ja toteaa, että suomalaisista sairaanhoitajista jopa puolet on halukkaita työpaikan vaihtoon.

– Erityisen huolestuttavaa on nuorten sairaanhoitajien aikomus lähteä ammatistaan.

Kliinisellä oppimisympäristöllä merkitys oppimisprosessissa

Sairaanhoitajakoulutuksesta puolet tapahtuu EU direktiivin mukaan harjoittelussa, joten ohjaajien antaman palautteen merkitys sairaanhoitajaopiskelijan ammatillisen pätevyyden kehittymiseen on suuri.

Mitä korkeammaksi sairaanhoitajaopiskelijat arvioivat harjoitteluyksikön ilmapiirin, ohjaussuhteen ja sairaanhoitajakoulutuksen antamat valmiudet, sitä korkeampi oli heidän itsearvioitu ammatillinen pätevyytensä.

– Tämä tulos vahvistaa kliinisen oppimisympäristön ja siellä tapahtuvan ohjauksen merkitystä opiskelijan oppimisprosessissa. Ohjaajien koulutukseen tulisi panostaa eri harjoitteluyksiköissä. Jos opiskelija kokee harjoitteluyksikön hyvänä harjoittelupaikkana, hän voi tulevaisuudessa valita sen myös työpaikakseen. Tällä on merkitystä, sillä kilpailu ammattitaitoisista sairaanhoitajista vain kiihtyy eläköitymismäärien kasvaessa, Kajander-Unkuri toteaa.

Ttm Satu Kajander-Unkurin väitöskirja Nurse Competence of Graduating Nursing Students (Valmistumassa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen pätevyys) tarkastetaan Turun yliopistossa perjantaina 13. helmikuuta 2015 kello 12.

Lähde:
Turun yliopisto
Kuva:…
Mikko Käkelä