Vanhuspalvelulaki tänään voimaan

Lain mukaan iäkkäiden henkilöiden palvelutarve on selvitettävä laajasti. Selvityksen perusteella on laadittava yksilöllinen palvelusuunnitelma, jonka pohjalta tehdään päätös palvelujen myöntämisestä.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista tulee voimaan 1.7.

Lain tavoitteena on tukea koko ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä osallistumista palvelujen kehittämiseen kunnassa. Lisäksi tarkoituksena on parantaa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen.

Toimeenpanon tueksi sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu pykäläkohtainen ohjeistus yhdessä Kuntaliiton kanssa sekä uudistettu laatusuosituksia laajapohjaisessa työryhmässä.

Laatusuositus konkretisoi lain tavoitteita

Uudistunut laatusuositus konkretisoi lain tavoitteita: varautumista ikärakenteen muutokseen, hyvää hoitoa ja huolenpitoa iäkkäille sekä iäkkäiden osallisuuden vahvistamista. Laatusuosituksessa käsitellään muun muassa osallisuutta, asumista, toimintakykyisen ikääntymisen turvaamista, palveluja, henkilöstöä ja johtamista.

Uudistunut laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi julkistetaan 17. heinäkuuta SuomiAreena-tapahtumassa Porissa.

Sekä laki että laatusuositus painottavat kunnan järjestelmällistä toimintaa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kuntien palveluvalikoimassa on oltava hyvinvointia edistävien neuvontapalvelujen lisäksi myös esimerkiksi terveystarkastuksia ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. Laatusuositus korostaa niin ravitsemuksen kuin liikunnankin merkitystä hyvinvoinnin keskeisinä osatekijöinä. Suosituksessa painotetaan myös kuntoutuksen tärkeyttä osana kaikkea palvelua.

Tarpeen arviointi palvelujen lähtökohtana

Lain mukaan iäkkäiden henkilöiden palvelutarve on selvitettävä laajasti. Selvityksen perusteella on laadittava yksilöllinen palvelusuunnitelma, jonka pohjalta tehdään päätös palvelujen myöntämisestä. Näin voidaan suunnitella palvelukokonaisuus, joka tukee iäkkään henkilön toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä varmistaa hänelle hyvän hoidon ja huolenpidon.

Palvelujen tarpeen monipuolinen selvittäminen on myös henkilöstön määrää ja rakennetta koskevan suunnittelun perusta. Laatusuosituksessa on myös kirjaus henkilöstön vähimmäismäärästä ja rakenteesta koti- ja ympärivuorokautisissa hoitoa ja huolenpitoa tarjoavissa palveluissa.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriö

Kuva: Panthermedia