Vanhusten bentsodiatsepiinien käyttöä voidaan vähentää

Omahoitotaitojen vahvistaminen ja potilaiden voimaannuttaminen auttavat.

Jopa kolmannes ikääntyneistä käyttää säännöllisesti bentsodiatsepiineja. Ne altistavat lihasheikkoudelle, kaatumisille, murtumille sekä kognition heikentymiselle. Usein ikääntyneet bentsodiatsepiinien käyttäjät ovat käyttäneet niitä vuosia, mitä pidetään vieroituksen kannalta haasteellisena. Äskettäin julkaistu suomalainen, Porissa tehty tutkimus osoitti, että vapaaehtoiset ikääntyneet pystyvät lopettamaan bentsodiatsepiinien käytön ainakin lyhytaikaisesti.

Kanadassa tehtiin tutkimus, jossa rekrytoitiin rekistereistä havaittuja 65–95-vuotiaita bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttäjiä (n = 303) 30 apteekin alueelta. Vaikeat mielenterveyshäiriöt, dementia, laitoshoidon asukkaat sekä antipsykoottien käyttäjät poissuljettiin tutkimuksesta. Apteekit jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joiden käyttäjistä puolet sai intervention.

Interventiopotilaat saivat kotiin 8-sivuisen kirjasen, joka perustui konstruktivistiseen oppimiseen ja jolla oli tarkoitus vahvistaa heidän omahoitotaitojaan, pystyvyyden tunnettaan ja ongelmanratkaisutaitojaan. Kirjasen avulla heidän oli mahdollisuus tehdä ­itselleen testi, jonka tulos kertoi heille miten suuri riski bentsodiatsepiinien käyttö heille on. Kirjasessa kerrottiin myös näiden lääkkeiden haitoista, muiden potilaiden kokemuksista bentsodiatsepiinien lopettamisesta sekä miten lopettaminen tapahtuu portaittain. Tutkittavia rohkaistiin ottamaan yhteyttä omaan lääkäriinsä ja apteekkiinsa, jos he olivat kiinnostuneita lopettamisesta.

Tutkittavat olivat keskimäärin 75-vuotiaita ja he olivat käyttäneet bentsodiatsepiineja keskimäärin 10 vuotta. He olivat monilääkityspotilaita, sillä heillä oli keskimäärin 10 lääkettä. Interventio-ryhmästä (n = 148) 71 halusi lopettaa bentsodiatsepiinin käytön ja heistä 38 lopetti sen 6 kuukauteen mennessä. Lisäksi 16 pystyi vähentämään annostaan. Viisi potilasta sai muita lääkkeitä bentsodiatsepiinien lopettamisen helpottamiseksi. 52 potilasta, jotka eivät olleet lopettaneet tai vähentäneet annostaan, kertoivat tärkeimmiksi jatkamissyiksi oman lääkärin tai farmaseutin suosituksen (n = 17), vieroitusoireet (n = 13), merkityksettömäksi koetun lääkkeeseen liittyvän riskin (n = 12) tai vaikeat elämänolosuhteet (n = 6). Monimuuttuja-analyyseissa iällä, sukupuolella, lääkkeiden käyttöaiheella, käytön kestolla, annoksella tai aiemmilla vieroitusyrityksillä ei ollut vaikutusta siihen, miten bentsodiatsepiini pystyttiin lopettamaan.

Tutkimuksen nerokkuus piilee siinä, että interventio suunnattiin potilaisiin ja heidän kouluttamiseensa modernein konstruktivistisin menetelmin. Oma-hoitotaitojen vahvistaminen ja potilaiden voimaannuttaminen on osoittautunut muissakin tilanteissa ja sairauksissa vaikuttavaksi menetelmäksi.

Tannenbaum C, Martin P, Tamblyn R, Benedetti A, Ahmed S. Reduction of inappropriate benzodiazepine prescriptions among older adults through direct patient education. The EMPOWER cluster randomized trial. JAMA Intern Med 2014;174:890–8.

Kaisu Pitkälä
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 36/2014.