Verisuonitaudin riskitekijät muistisairaalla – onko niitä?

Tutkimus ei kerro suoraan sitä, kannattaako muistisairaan korkeaa verenpainetta tai kolesterolia hoitaa tai jättää hoitamatta. Vanhusväestö on heterogeeninen, ja hoitopäätökset tulee tehdä yksilöllisesti.

Dementia on kuolemaan johtava sairaus, mutta ennuste vaihtelee suuresti. Kognition heikkeneminen ja dementia ovat kuitenkin vanhuksille niin vahvoja riskejä, että ne usein ajavat kantajansa kuolemaan paljon ennen kuin muut sairaudet ehtivät tehdä tehtävänsä. Kannattaako siis muistisairaan riskitekijöitä lainkaan selvittää?

Hollantilaisessa meta-analyysissä selvitettiin 12 tutkimuksen (235 865 tutkittavaa) avulla verisuonitautien perinteisten riskitekijöiden merkitystä muistisairaiden ­kuolleisuudelle. Vahvoja ennusteeseen vaikuttavia riskitekijöitä olivat miessukupuoli, diabetes, tupakointi, sepelvaltimotauti ja sydämen vajaatoiminta. Sen sijaan sairastettu aivohalvaus, korkea verenpaine, lihavuus tai hyperlipidemia eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kuolemanvaaraan.

Kun tutkittavia tarkastelee tällaisena heterogeenisena otoksena, osa tutkittavista on ns. terminaalisen heikkenemisen vaiheessa: kuoleman lähestyessä heidän ­kolesterolinsa, verenpaineensa ja painonsa laskevat. Verrattuna heihin korkeatkaan arvot eivät näytä lisäävän kuolleisuutta, vaikka tosiasiassa ne voivat ollakin kardiovaskulaarisairauden riski. Matalat arvot voivat siis merkitä sekä vähäistä riskiä että lähestyvää kuolemaa.

Tutkimus ei kerro suoraan sitä, kannattaako muistisairaan korkeaa verenpainetta tai kolesterolia hoitaa tai jättää hoitamatta. Vanhusväestö on heterogeeninen, ja hoitopäätökset tulee tehdä yksilöllisesti.

Lähde:
van de Vorst IE ym. Effect of vascular risk factors and diseases on mortality in individuals with dementia: a systematic review and meta-analysis. J Am Geriatr Soc 2016;64:37–46.

Kirjoittaja.
Kaisu Pitkälä
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 18/2016.