Luottamusta ja moraalia lääketieteen opetukseen, ei uusia pykäliä

Olisi toivottavaa, että lääketieteen tutkimukseen ja opetukseen liittyvissä asioissa kuultaisiin lääkärikuntaa ja potilaita, joiden yhteinen tavoite on parempi terveydenhuolto, kirjoittaa Eija Kalso.

Suomalaiset potilaat ovat olleet maailman parhaita osallistumaan tutkimukseen, koska he ovat ymmärtäneet, että tutkimus on tie parempaan terveyteen. Suomalainen lääkärikoulutus on ollut potilaskeskeistä, toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Suurin osa potilaista on myös mielellään ollut opetuspotilaana, koska on katsonut tämän parantavan tulevien lääkärien taitoja. Niin lääketieteellinen potilastutkimus kuin potilaiden osallistuminen opetukseen ovat perustuneet molemminpuoliseen luottamukseen ja terveeseen maalaisjärkeen.

Euroopan unioni toi mukanaan jatkuvasti lisääntyvän byrokratian ja yksilön oikeuksien korostamisen. Tämä on aiheuttanut kliinisen tutkimuksen tikahtumisen lomakekuormaan. Nyt kohteeksi on joutunut opetus. Eduskunnan oikeusasiamies päätti vastikään edellyttää kirjallista suostumusta opetuspotilaana olemiselle. Tämän päätöksen taustalla on kantelu, jossa arvosteltiin menettelyä ilmoittaa potilaalle mahdollisesta opetustilanteesta. Kantelun mukaan ”opetuspotilaalta ei kysytä Satakunnan keskussairaalassa suostumusta koekaniiniksi, vaan hänelle ilmoitetaan kutsukirjeessä ilmoitusasiana, että vastassa saattaa olla opetustilanne”.

Potilaslaissa ei ole erikseen säännelty opetuspotilaan asemaa, mutta terveydenhuollossa on omaksuttu kanta, jonka mukaan potilaalla ei ole velvollisuutta osallistua opetuspotilaana terveydenhuoltohenkilöstön koulutukseen. Oikeusasiamiehen päätökseen vaikutti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen viimeaikainen ratkaisukäytäntö, jossa on todettu, että opiskelijoiden läsnäolo ilman potilaan nimenomaista suostumusta rikkoi potilaan yksityisyydensuojaa. Tuomion mukaan potilasta olisi tullut informoida täsmällisesti ja varmistaa hänen suostumuksensa siihen, että myös lääketieteen opiskelijat seuraisivat synnytystä. Kun näin ei tehty, valittajan oikeutta Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8. artiklan mukaiseen yksityisyydensuojaan oli loukattu.

Hyvässä terveydenhuollossa myös potilailla on oma vastuunsa: oman osuutensa tekeminen tervehtymisessä sekä myös tutkimukseen ja opetukseen osallistumisessa.

Potilaslain mukaan potilaalla on kuitenkin myös oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Tämä edellyttää terveydenhuollon työntekijöiden hyvää koulutusta, johon kuuluu myös todellisten potilaiden tapaaminen ja tutkiminen. Terveydenhuollon koulutukseen kuuluu etiikan ja moraalin korostaminen ammatissa, jossa potilaiden auttamiseen liittyy arkaluonteisen tiedon saamista ja vastuu tiedon salassapidosta. Moraalia ei voi korvata pykälillä, jotka jopa saattavat heikentää moraalia (sallittua on kaikki mitä ei ole kielletty). Hyvässä terveydenhuollossa myös potilailla on oma vastuunsa: oman osuutensa tekeminen tervehtymisessä sekä myös tutkimukseen ja opetukseen osallistumisessa.

Olisi toivottavaa, että lääketieteen tutkimukseen ja opetukseen liittyvissä asioissa kuultaisiin lääkärikuntaa ja potilaita, joiden yhteinen tavoite on parempi terveydenhuolto. Tämä lienee lainlaatijoidenkin perimmäinen tavoite, vaikka se ei näiden päätösten perusteella siltä näytäkään.

Eija Kalso
LKT, professori Eija Kalso on HUS:n kipuklinikan ylilääkäri.

Lue myös:
Yliopistosairaalat kritisoivat päätöstä opetuspotilaista