Kuluttaja-asiamies: Yksityisten terveystoimijoiden on kerrottava hinnat avoimesti

Valvonnan kohteena oli kolme alan suurinta toimijaa, Terveystalo, Mehiläinen ja Pihlajalinna. Ohje koskee tosin koko terveysalaa.

Asiakkaan on tiedettävä, mitä palvelu maksaa, ettei se tule yllätyksenä, linjaa kuluttaja-asiamies.
Adobe/AOP
Asiakkaan on tiedettävä, mitä palvelu maksaa, ettei se tule yllätyksenä, linjaa kuluttaja-asiamies.

Kuluttaja-asiamies edellyttää, että terveyspalveluyritykset kertovat varattavan palvelun hinnan tai sen määräytymisen perusteet verkkoajanvarausprosessissaan selkeästi ja oikea-aikaisesti.

– Hin­ta on yksi tär­keim­mis­tä ku­lut­ta­jan pää­tök­sen­te­koon vai­kut­ta­vis­ta tie­dois­ta. Il­man tie­toa sii­tä, mi­ten hin­ta mää­räy­tyy, voi olla mah­do­ton­ta ar­vioi­da, onko ky­sei­seen pal­ve­luun va­raa ja onko hin­ta koh­tuul­li­nen suh­tees­sa pal­ve­lun si­säl­töön tai ver­rat­tu­na mui­den tar­joa­miin pal­ve­lui­hin, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tiedotteessa.

Kuluttaja-asiamiehen valvontatoimien kohteena olivat alan kolme suurinta toimijaa Terveystalo, Mehiläinen ja Pihlajalinna.

Jos ajanvarauksessa edellytetään vahvaa sähköistä tunnistautumista, on tieto palvelun hinnasta annettava ennen tätä.

Ne kaikki ovat kuluttaja-asiamiehen tiedotteen mukaan luvanneet toteuttaa vaaditut muutokset verkkosivuillaan.

Hinta siinä osiossa mistä palvelu varataan

Verkkosivuilla hinta on kerrottava siinä kohdassa, missä palvelu varataan tai ostetaan. Se että tieto löytyy verkkosivuston muusta osiosta, kuten yleisestä hinnastosta, ei riitä.

Hinnan täytyy olla myös näkyvissä itse varausnäkymässä, eikä sitä pidä joutua etsimään erikseen.

Jos ajanvarauksessa edellytetään vahvaa sähköistä tunnistautumista, on tieto palvelun hinnasta annettava ennen tätä.

Sopimuskumppani on kerrottava

Yksityisellä terveydenhuoltoalalla on yleistä, että asiantuntijat työskentelevät joko työsuhteessa terveyspalveluyritykseen tai itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Kuluttaja-asiamies korostaa, että jos asiantuntijan roolilla on vaikutusta kuluttajan asemaan ja oikeuksiin; tästä tulee kertoa selkeästi ajan varaamisen yhteydessä.

Roolilla voi olla vaikutusta esimerkiksi siihen, voiko kuluttaja ongelmatilanteessa reklamoida suoraan terveyspalveluyritykselle.

– Jos so­pi­mus­kump­pa­nis­ta ei ker­ro­ta sel­väs­ti, vaa­ra­na on, että esi­mer­kik­si on­gel­man koh­da­tes­saan ku­lut­ta­ja ei tie­dä, ke­nen puo­leen kään­tyä ja eri ta­hot pyr­ki­vät kier­tä­mään vas­tuu­ta asias­ta, Väänänen sanoo.

Kuluttaja-asiamies on havainnut, että valvonnassa todettuja puutteita on alalla laajemminkin. Siksi se laatii kevään aikana näistä kysymyksistä ohjeistusta koko alalle.

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.