Moni laki murtaa lääkärin vaitiolon

Lukuisissa laeissa oikeutetaan tai velvoitetaan lääkäri poikkeamaan salassapitovelvoitteistaan.

Lääkärin velvollisuutta tehdä potilaastaan ilmoitus poliisille on juuri kavennettu ampuma-aselaissa, mutta laajennettu lastensuojelulaissa.

Lukuisissa laeissa oikeutetaan tai velvoitetaan lääkäri poikkeamaan salassapitovelvoitteistaan. Lääkärillä voi olla lain mukaan velvollisuus antaa tiedot oma-aloitteisesti tai pyydettäessä, tai oikeus antaa tiedot harkintansa mukaan.

Kokonaisuutta ei kenenkään ole helppo hahmottaa.

– Tämä on lääkäreille tosi vaikea asia, koska tässä on niin paljon rönsyjä, to­teaa neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö STM:stä.

Hyvä nyrkkisääntö on, että jos lääkäri aikoo ilmaista jonkin asian, hänen on itsensä tiedettävä, mihin säännökseen perustuen hän sen tekee.

– Jos joku muu vaatii jotain tietoa, hänen on osattava kertoa, minkä pykälän perusteella ja mihin tarkoitukseen hän sitä vaatii, neuvoo Heiliö.

Tieto pitää pyytää kirjallisesti

Lakimies Kati Lehtonen Lääkäriliitosta tähdentää, että tieto on pyydettävä kirjallisesti.

– Ei riitä, että esimerkiksi poliisi soittaa. Puhelintiedustelun perusteella ei saa mennä lausumaan mitään.

Jos tieto luovutetaan potilaan suostumuksella, suostumuksen pitää olla kirjallinen. Suullinen tai vaikkapa nyökkäämällä annettu suostumus riittää vain silloin, kun tietoja luovutetaan toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle jatkohoitoa varten tai hoitopalautteena.

Tietojen luovutuksesta ja sen perusteista on aina tehtävä merkintä potilasasiakirjoihin.

Tietojen luovutukseen liittyviä säännöksiä on runsaasti. Laajemmin niitä on esitelty STM:n vuonna 2012 julkaisemassa oppaassa Potilasasiakirjojen laatiminen ja säilyttäminen. Säännöksiä tulee kuitenkin jatkuvasti lisää.

Tuoreita muutoksia

TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTILAKI (TYTAL) 41 § 1 MOMENTTI, VOIMAAN 1.1.2016

Terveydenhuollon toimintayksikön on ilmoitettava vakuutuslaitokselle sellaisen hoidon aloittamisesta, josta vakuutuslaitokselle todennäköisesti seuraa korvausvelvollisuus työtapaturmavakuutuksen perusteella. Vastaava velvollisuus koskee liikenne­vakuutuksen nojalla korvattavaa hoitoa. Vastaava säännös sisältyi aiemmin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas­maksuista annettuun lakiin.

AMPUMA-ASELAIN 114 §, MUUTOS 1.12.2015

Lääkärin ilmoitusvelvollisuuden piiriin jäivät vain tapaukset, joissa potilas on jossain oikeus­psykiatrisessa tutkimuksessa todettu itselleen tai toisille vaaralliseksi, tai itsemurhaa yrittänyt katsotaan tahdosta riippumattoman hoidon aikana sopimattomaksi pitämään hallussa asetta. Muissa tapauksissa lääkärillä on oikeus säännöksessä mainittujen edellytysten vallitessa tehdä poliisille ampuma-aseilmoitus. Ampuma-aseilmoitukset ovat voimassa ja poliisin käytössä kolmen vuoden ajan.

LASTENSUOJELULAIN 25 § 3 MOMENTTI, MUUTOS 1.4.2015

Jos lääkäri epäilee lapsen seksuaalista hyväksi­käyttöä, hänen on tehtävä ilmoitus paitsi sosiaali­viranomaiselle, myös poliisille. Vuonna 2015 tuli voimaan normi, jonka mukaan samoin on meneteltävä silloin, kun epäillään lapseen kohdistuneen vakavampi kuin lievä pahoin­pitelyrikos. Jo entuudestaan lastensuojelulaki velvoittaa tekemään sosiaaliviranomaiselle lastensuojeluilmoituksen lapsesta, jonka lastensuojelun tarve pitäisi selvittää.

POTILASLAIN 13 § 4 MOMENTTI, MUUTOS 1.4.2015

Oikeus ilmoittaa poliisille, jos on työssään saanut tietää jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. Tarkoituksena on ehkäistä paitsi lähisuhdeväkivaltaa, myös esimerkiksi kouluväkivaltaa, taikka työ­-yhteisöä tai viranomaisia uhkaavaa väkivaltaa.

AJOKORTTILAIN 21 §, TULKINNAN MUUTOS

Ajokorttilain mukaan lääkärin on salassapito­velvollisuuden estämättä ilmoitettava poliisille, jos kuljettajan ajokyvyttömyys on muuta kuin tilapäistä. Trafi täsmentää ajoterveysohjeissa tämän tarkoittavan yli kuuden kuukauden ajokyvyttömyyttä.

Ennallaan

ESITUTKINTALAKI 7 LUKU 8 §

Todistamiskielto väistyy, kun poliisilla on esitutkinnassa rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta vankeutta. Jos todistaja on eri mieltä poliisin kanssa todistamisvelvollisuudesta, tutkinnanjohtaja voi pyytää tuomioistuinta tutkimaan kieltäymisen perusteet. Oikeudenkäyntivaiheessa todistamiskiellosta päättää syytteen tutkiva tuomioistuin. Jos potilas suostuu todistamiseen, lääkäri ei saa kieltäytyä siitä.

TARTUNTATAUTILAKI 23 §

Velvollisuus tehdä THL:lle ilmoitus tartuntatauti-ilmoitus epäilemästään tai toteamastaan yleisvaarallisesta tai ilmoitettavasta tartuntatautitapauksesta.

ASEVELVOLLISUUSLAKI 96 § 1JA 3 MOMENTTI

Puolustusvoimilla on oikeus pyynnöstään saada asevelvollisen palveluskelpoisuuden määrittämistä ja palveluksen järjestämistä varten välttämättömiä tietoja asevelvollisen terveydentilasta. Vastaava oikeus on asevelvollisen terveydentilaa tarkastavalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä. Tietojen luovutukseen velvoitetuilla on oikeus oma-aloitteisesti antaa tieto terveydentilaa tarkastavalle terveydenhuollon ammatti­henkilölle.

RIKOSLAKI 15 LUKU 10 §

Velvollisuus tehdä ilmoitus suunnitteilla olevasta vakavasta rikoksesta, joka voitaisiin estää ilmoittamalla siitä poliisille tai todennäköiselle uhrille. Terveydenhuollossa tavallisimmin vastaantulevia ovat vakavat seksuaali- ja väkivaltarikokset, joiden voidaan arvioida toistuvan tulevaisuudessa. Jos ilmoitusta ei tehdä ja rikos toteutuu, laiminlyönti tuomitaan törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisenä. Säännöksen merkitys on aiempaa vähäisempi, koska edellä esitetty potilaslain 13 §:ään lisätty uusi 4 momentti antaa lääkärille mahdollisuuden ilmoittaa poliisille muustakin kuin vakavan väkivallan uhkasta.

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASLAKI 20 §

Velvollisuus luovuttaa pyydettäessä sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot, joita tarvitaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi ja sen järjestämiseksi tai toteuttamiseksi.

LAKISÄÄTEISIÄ VAKUUTUKSIA KOSKEVAT ERITYISLAIT (TY
TAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI, LIIKENNEVAKUUTUSLAKI, TY
NTEKIJÄN ELÄKELAKI)

Vakuutus- ja eläkelaitoksilla on oikeus saada käsiteltävän asian ratkaisemiseksi lausuntoja ja välttämättömiä potilastietoja. Muut kuin välttämättömät tiedot on poistettava tai peitettävä potilasasiakirjoista.

POTILASVAHINKOLAKI 5D § JA 12 §

Potilasvahinkokeskuksella ja potilasvahinkolautakunnalla on oikeus saada korvauksen perusteen ja korvausvelvollisuuden laajuuden määrittämiseksi tarpeelliset tiedot.

SAIRAUSVAKUUTUSLAKI 19 LUKU 1 JA 2 §

Kelalla on oikeus saada etuuden ratkaisemista varten välttämättömät tiedot.

POLIISILAKI 35 §

Poliisilla on oikeus perustellusta pyynnöstä saada ajo-oikeuden tai muun luvan haltijan terveydentilaan, päihteidenkäyttöön ja väkivaltaiseen käytökseen liittyviä tietoja, jos on syytä epäillä, ettei tämä enää täytä luvansaannin edellytyksiä.

ILMAILULAKI 50

Lääkärillä on oikeus ilmoittaa Trafille, jos epäilee, ettei ilmailija täytä ilmailun terveysvaatimuksia. Lain 48 § mukaan ilmailulääkärin on toimitettava kaikki ilmailijan terveydentila-arviointitiedot Trafiin.

Kirjoittaja:
Anne Seppänen

toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 19/16.