Noin 60 % hedelmöityshoidoista tehdään yksityisklinikoilla

Terveyspalveluiden keskittyminen suurille toimijoille ulottuu nyt myös lapsettomuusklinikoihin. Vuosina 2010–2012 viisi yksityistä lapsettomuusklinikkaa on joko fuusioitunut suuriin terveyspalveluyrityksiin tai siirtynyt osittain tai kokonaan niiden omistukseen.

Vuonna 2012 Suomessa toimi 23 hedelmöityshoitoja antavaa terveydenhuollon toimintayksikköä. Niistä 13 oli yksityisklinikoita, ja ne toimivat suurimmissa kaupungeissa.

Kehityssuunta, jossa yksityiset terveyspalvelut keskittyvät suurille toimijoille, ulottuu nyt myös lapsettomuusklinikoihin, Valvira kertoo verkkosivuillaan. Vuosien 2010–2012 aikana viisi yksityistä lapsettomuusklinikkaa on joko fuusioitunut suuriin terveyspalveluyrityksiin tai siirtynyt osittain tai kokonaan niiden omistukseen.

Julkisen terveydenhuollon puolella hedelmöityshoitoja annettiin maamme jokaisessa viidessä yliopistosairaalassa sekä viidessä keskussairaalassa. Julkisessa terveydenhuollossa tehtiin noin 40 prosenttia kaikista hedelmöityshoidoista.

Suuri osa inseminaatioista puolison siittiösoluilla

Kaikki Suomessa toimivat lapsettomuusklinikat tekevät inseminaatiohoitoja. Seitsemän julkisen sektorin toimintayksikköä ja 12 yksityistä lapsettomuusklinikkaa ilmoittivat vuotta 2012 koskevassa vuosikertomuksessaan tekevänsä inseminaatiohoitojen ohella myös koeputkihedelmöityshoitoja.

Valtaosa inseminaatioista tehdään puolison siittiösoluilla. Myös koeputkihedelmöityshoidot tehdään pääosin omia sukusoluja käyttäen. Luovutetuilla sukusoluilla tehtyjen hoitojen osuus on kuitenkin kasvanut.

Julkiset hoitoyksiköt käyttävät pääasiassa puolisoiden omia sukusoluja, mutta yksityisklinikat ilmoittivat käyttävänsä hoitoihin myös luovutettuja sukusoluja tai alkioita. Vain yksi yksityinen lapsettomuusklinikka ilmoitti antavansa hoitoja vain avio- ja avopareille heidän omilla sukusoluillaan.

Valtaosa tuoduista siittiöistä Tanskasta

Vuoden 2012 aikana 297 naista ja 59 miestä kävi luovuttamassa sukusolujaan yksityisillä lapsettomuusklinikoilla. Lisäksi 27 pariskuntaa luovutti omasta hoidostaan yli jääneitä alkioita käytettäviksi muiden henkilöiden hedelmöityshoidossa.

Luovutettuja alkioita käytettiin vuonna 2012 yhteensä 67 hoidossa. Luovutettujen alkioiden lisäksi osalla yksityisklinikoita saatiin aikaan alkioita hedelmöittämällä luovutettuja munasoluja luovutetuilla siittiöillä.

Lapsettomuusklinikoiden omilta luovuttajilta saatujen siittiöiden lisäksi klinikat hankkivat siittiöitä myös muilta kotimaisilta klinikoilta, kotimaisista spermapankeista ja ulkomaisista spermapankeista. Valtaosa maahan tuoduista siittiöistä on peräisin tanskalaisista spermapankeista.

Vuodesta 2010 alkaen siittiöitä on tuotu vähäisessä määrin maahan myös Yhdysvalloista. Munasoluja ei teknisistä syistä johtuen tuoda lainkaan ulkomailta.

Noin puolella klinikoista valmiudet säilyttää munasoluja

Vuoden 2011 hedelmöityshoitotoimintaa koskevaan kyselyyn oli ensimmäistä kertaa sisällytetty kysymys munasolujen pakastamisesta. Samalla tiedusteltiin myös munasarjakudoksen talteen ottamisesta, esimerkiksi ennen syöpähoitoja.

Kysymyksiin annetuista vastauksista ilmeni, että noin puolella maamme kaikista lapsettomuusklinikoista on valmiudet ottaa talteen ja säilyttää munasoluja ja munasarjakudosta. Vuoden 2012 tehdyt munasolunpakastukset on tehty hoidollisista syistä. Seitsemän klinikkaa ilmoitti pakastaneensa vuoden 2012 aikana munasoluja tai munasarjakudosta, yhteensä 25 naiselta.

Munasarjakudosta säilytettiin kahdessa klinikassa kaiken kaikkiaan 14 naiselta, ja viisi klinikkaa ilmoitti pakastaneensa yhteensä 11 naisen munasoluja.

Lähde: Valvira

Kuva: Pixmac