Statiinihoitoon liittyviin lihasoireisiin löytyy apua

Statiinihoitoon liittyvät lihasoireet ovat yleisin syy lopettaa statiinien käyttö. Lihasoireisiin pitäisi puuttua, etteivät potilaat lopettaisi lääkitystä turhaan, arvioi Euroopan ateroskleroosiyhdistys (EAS) tuoreimmassa konsensuslausumassaan.

Veren LDL-kolesterolipitoisuuden pienentäminen statiinihoidon avulla vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä jopa 40 prosenttia suurella osalla potilaista. Moni potilas kuitenkin keskeyttää statiinihoidon haittavaikutusten vuoksi. Lihasoireet ovat haittavaikutuksista yleisimpiä. Niihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.

Näin todetaan Euroopan ateroskleroosiyhdistyksen (EAS) konsensuslausumassa.

Statiinien aiheuttama myopatia, johon liittyy yli kymmenkertaisesti suurentunut seerumin kreatiinikinaasiarvo, on harvinainen, mutta vakava statiinien haittavaikutus. Siitä kärsii konsensuslausuman mukaan 1/1000–1/10 000 normaaliannoksista statiinihoitoa käyttävästä potilaasta.

Lisäksi monilla statiinien käyttäjillä on lihasoireita, joihin ei liity merkittävää seerumin kreatiinikinaasiarvon suurenemista tai suureneminen on vain vähäistä. Ei-kokeellisten tutkimusten mukaan tällaisia lihasoireita on 7–29 prosentilla statiinien käyttäjistä.

Tutkimustietoa näistä lihasoireista on vähän. Lihasoireita selvittäviä satunnaistettuja lumekontrolloituja kaksoissokkotutkimuksia on tehty konsensuslausuman tehneen paneelin tietojen mukaan vain yksi.

Tutkimuksessa oli mukana 420 koehenkilöä, jotka eivät olleet aiemmin käyttäneet statiineja. Heidät satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai 80 mg atorvastatiinia päivittäin puolen vuoden ajan. Atorvastatiiniryhmässä lihasoireita oli 9,4 prosentilla potilaista. Lumeryhmässä niistä kärsi 4,6 % tutkituista.

Statiinia vain joka toinen päivä

Statiinihoitoon liittyville lihasoireille ei ole tähän asti ollut yhdessä sovittua, tarkkaa määritelmää eikä hoitoa ole linjattu.

Konsensuslausumassa ehdotetaan, että nykytiedon valossa potilaan lihasoireet määriteltäisiin statiinihoitoon liittyviksi, mikäli oireet ovat tyypillisiä statiinihoitoon liittyvään lihasoireiluun eli potilaalla on lihaskipua tai heikkoutta, jonka statiinihoidon keskeyttäminen lopettaa ja uudelleenaltistus taas aloittaa.

– Jos kreatiinikinaasiarvot eivät ole suurentuneet merkittävästi, on turvallista kokeilla eri statiineja ja erilaisia annostuksia, sanoo Wihurin tutkimuslaitoksen ateroskleroosilaboratorion johtaja, professori Petri Kovanen, joka on myös EAS:n sihteeri.

Kovanen arvioi, että lääkärin olisi hyvä jo statiinia määrätessään kertoa mahdollisista haittavaikutuksista ja pyytää potilasta palaamaan asiaan, jos havaitsee oireita. Muuten käy helposti niin, että potilas lopettaa statiinihoidon sen kummemmin lääkäriltä kyselemättä.

– Statiini voi parhaimmillaan estää hengenvaarallisen sepelvaltimotautikohtauksen syntymisen tai uusiutumisen.

Konsensuslausumassa ehdotetaankin mallia statiinihoitoon liittyvistä lihaskivuista kärsivän potilaan hyperkolesterolemian hoitoon. Ensin tulee sulkea pois muut sairaudet ja lääkkeiden yhteisvaikutusten aiheuttamat oireet.

– Moni muukin asia voi aiheuttaa lihasoireita. Haluan muistuttaa hypotyreoosin (kilpirauhasen vajaatoiminta) mahdollisuudesta. Se voi aiheuttaa sekä kolesteroliarvojen suurenemista että lihasoireita. Hypotyreoosin hoito korjaa yleensä myös kolesteroliarvot, jolloin statiiniakaan ei enää tarvita, Kovanen sanoo.

Jos lihasoireiden arvioidaan johtuvan statiineista, lääkärin pitää arvioida hyötyjen ja haittojen suhdetta. Paneeli suosittelee eri statiinien kokeilemista ja statiinihoidon jatkamista mahdollisuuksien mukaan sellaisella statiiniannoksella, joka potilaalle sopii.

– Statiiniannosta voi pienentää tai statiinia voi ottaa joka toinen päivä tai kahtena päivänä viikossa. Näillä keinoilla useimpien potilaiden lihasoireet häviävät.

Lisäksi voi kokeilla muita veren rasva-arvoja alentavia lääkkeitä ja hoitomenetelmiä.

– Kolesterolin imeytymistä estävää etsetimibiä voi kokeilla. Sen on myös todettu toimivan erityisen tehokkaasti pieniannoksien statiinin kanssa. Tärkeintä on saavuttaa LDL-kolesterolille asetettu kokonaisriskiin perustuva tavoitearvo tavalla tai toisella. Siihen paneeli antaa nyt selkeät ja yksityiskohtaiset ohjeet, jotka on esitetty pääpiirteissään myös suomalaisessa dyslipidemioiden Käypä hoito -suosituksessa, Kovanen sanoo.

Kirjoittanut:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.