Tapaturmapotilaita ei saa järjestelmällisesti puhalluttaa

Valvira muistuttaa, että potilaan puhalluttaminen on useissa tilanteissa lääketieteellisesti perusteltua, mutta kaikkia tapaturmapotilaita ei tule kaavamaisesti puhalluttaa.

Valvira muistutti alkuviikosta terveydenhuollon yksiköitä tapaturmapotilaan puhalluttamisen perusteista. Asia pohjautuu syksyyn 2012, jolloin yksityishenkilö kirjelmöi Eduskunnan oikeusasiamiehelle erään terveyskeskuksen menettelystä puhalluttaa kaikki terveysasemien päivystykseen tulevat tapaturmapotilaat. Kantelijan mukaan menettely on väärä ja kansalaisoikeuksien vastainen.

Eduskunnan oikeusasiamies pyysi terveyskeskukselta selvityksen ja teki päätöksensä viime vuoden lopulla. Kannanotossaan oikeusasiamies toteaa, että terveydenhuollon toimintayksiköllä ei ole oikeutta kaavamaisesti puhalluttaa tapaturmapotilaita. Perusteluissa todettiin, että potilaan terveydentilasta johtuvan hoidon tarpeen arvioinnin tulee perustua lääketieteellisesti hyväksyttyihin kriteereihin kunkin potilaan kohdalla ja että potilaalle tehtävien tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden on oltava lääketieteellisesti perusteltuja.

Oikeusasiamiehen mukaan toimenpiteet on valittava kunkin potilaan kohdalla siten, että potilaan oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon toteutuu potilaslaissa tarkoitetulla tavalla ja että ne ovat suhteessa niillä tarkoitettuun hyötyyn. Toimenpiteillä ei voi puuttua potilaan koskemattomuuteen enempää kuin se on kussakin tilanteessa välttämätöntä. 

Oikeusasiamies korostaa, että potilaalla on oikeus terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon siitä riippumatta, onko hän päihtynyt vai ei.

Perustellusti kyllä

Valvira totesi oikeusasiamiehelle antamassa lausunnossaan, että tapaturmapotilaiden, kuten muidenkin potilaiden, kohdalla on usein perusteltua selvittää myös päihdeanamneesi, koska sillä voi olla suuri merkitys oikeaan diagnoosiin pääsemisen, hoitoratkaisujen ja jatkohoidon kannalta.

Valviran mukaan myös uloshengityksen alkoholipitoisuuden määrittäminen (puhalluttaminen) potilaan kliinisen tilan selvittämiseksi on useissa tilanteissa lääketieteellisesti perusteltua, vaikka kaikkia tapaturmapotilaita ei tule kaavamaisesti puhalluttaa. Puhalluttamista tulee käyttää myös tilanteissa, joissa ei varsinaisesti epäillä potilaan olevan päihtynyt, mutta mahdollisen päihtymyksen poissulkeminen on potilaan hoidon kannalta tarpeellista.

Oikeusasiamies pyysi Valviraa ohjaamaan terveydenhuollon yksiköitä lainmukaiseen käytäntöön ja ilmoittamaan toimenpiteistään tämän kuun loppuun mennessä.

– Lähetimme sairaanhoitopiireille ja terveyskeskuksille tiedoksi oikeusasiamiehen päätöksen tiedoksi saatekirjeellä lisättynä. Uskomme, että tämä on nopein vaikuttamistapa, ryhmäpäällikkö Helena Mönttinen Valvirasta kertoo.

Selvityksen antaneen terveyskeskuksen johtavan ylilääkärin mukaan toimintamallin perusteena oli vähentää päihteiden käyttöä eri tavoin ja vaikuttaa hoidon turvalliseen toteutukseen. Valviran lausunnon mukaan mini-interventio ei välttämättä edellytä potilaan puhalluttamista.

Jaana Ahlblad
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.