Mikä tepsii työuupumukseen?

Työterveyslaitos kokosi toimintaohjeet työuupumuksen hoitoon.

Työuupumuksen oireita on noin neljänneksellä työssäkäyvistä suomalaisista. Vakavia eli viikoittaisia oireita on 2–3 prosentilla. Työuupumusta pyritään lievittämään erilaisilla interventioilla.

Työterveyslaitoksen toimintaohjeet koskevat niin työntekijää, esimiestä kuin työterveyshuollon ammattilaistakin. Ohjeissa todetaan, ettei työuupumuksen arviointiin ole yksiselitteisiä kriteerejä. Erilaisia kyselylomakkeita ja haastattelua voi kuitenkin käyttää apuna arvioinnissa.

Työterveyshuollon tehtävä on tukea esimiehiä ja tarjota hoitoa työntekijöille. Toipuminen käynnistyy kun työntekijä tulee kuulluksi ja hyväksyy muutoksen tarpeen. Ohjeissa muistutetaan, että työkykyinen työntekijä pitää ohjata keskustelemaan esimiehensä kanssa. Jos työkyky on alentunut, arvioidaan hoidon ja sairausloman tarve.

Työntekijä voi tarvita yksilöllistä tukea, stressinhallintakoulutusta, vertaisryhmään osallistumista tai terapeuttista tukea. On hyvä käydä läpi, mistä uupumus kertoo, mitä itse voi tehdä hyvinvointinsa kohentamiseksi ja mistä asioista tulee keskustella esimiehen kanssa.

Työuupumuksesta toipuminen edellyttää kuormittumista alentavaa muutosta työtilanteessa ja työntekijän toimintatavoissa. Tarvittavia toimenpiteitä voidaan suunnitella työterveysneuvottelussa.

Uupuneen työtekijän tilannetta on hyvä seurata jonkin aikaa toteutettujen toimenpiteiden jälkeen.

Tuki yksilölle ei riitä

Työterveyslaitos kokosi kaikki työuupumuksen lievittämiseksi toteutetut, kansainvälisesti arvioidut interventiot ja niiden vaikutukset työuupumusoireiden vähenemiseen ja työssä jatkamiseen. Tavoitteena oli luoda niiden pohjalta näyttöön perustuva hoitosuositus. Sitä ei kuitenkaan voitu tehdä, sillä työuupumusinterventioiden arviointitutkimukset oli toteutettu vaihtelevasti ja yhteismitattomasti. Niiden tulokset olivat keskenään ristiriitaisia, todetaan Työsuojelurahaston tiedotteessa.

Interventioista 14 oli yksilöön suuntautuneita. Neljässä oli yhdistetty yksilöön ja työhön suuntautuvia menetelmiä. Meta-analyysiin valikoitui vain neljä tutkimusta. Tulosten perusteella yksilöön kohdistuva interventio ei takaa työuupumuksen oireiden lievittymistä. Yhdistettyjen interventioiden vaikutuksista ei saatu tarpeeksi tuloksia yhteenvedon muodostamiseksi.

Systemaattisessa katsauksessa mukaan valikoituneiden artikkelien ja keskeisten työuupumusjulkaisujen lähdeluetteloista etsittiin laadullisia tutkimuksia työuupumuksesta toipumisesta ja työhön paluutta edistävistä tekijöistä.

Tulosten perusteella työuupumuksesta toipuminen tapahtuu vaiheittain. Työterveyshuollon henkilöstö voi edistää työntekijän toipumista tukemalla työntekijän siirtymistä vaiheesta toiseen. Työntekijän näkökulmasta havaittiin tärkeäksi, että hän ottaa vastuun omasta hyvinvoinnistaan. Lähiesimiehellä on keskeinen rooli työssä jaksamisessa. Etenkin käytännöllinen ja konkreettinen tuki on tärkeää.

Hertta Vierula

Kuva: Panthermedia